Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Laadunhallinnan kuvaus työelämälle

Laatuperiaatteemme on, että laatu syntyy tekemällä. Tehtävämme on tuottaa työelämälle eli yrityksille ja julkisyhteisöille osaavia ammattilaisia eli osaajia. Tarjoamme myös työelämässä jo oleville ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä erilaisia ammattipätevyyskoulutuksia.

Työelämä ei ole pelkästään asiakkaamme vaan myös tärkein yhteistyökumppanimme. Työelämä on mukana uusien osaajien kouluttamisessa tarjoten heille mahdollisuuden hankkia ja näyttää ammattitaitoa ja osaamista aidoissa työelämän työtehtävissä.
 

Asiakaslähtöisyys 

Asiakaslähtöisyys (kuvituskuva)

Ammatillisen koulutuksen laadukkaan toiminnan keskeisin periaate on asiakaslähtöisyys. Olemme olemassa opiskelijoita ja työelämää varten. Tehtävämme on tuottaa osaajia ja osaamista työelämän tarpeisiin.

> Ammatillisen koulutuksen laadukkuus muodostuu osaamisperusteisuudesta ja henkilökohtaistamisesta.

Laadukkaan koulutuksen osatekijät

Osaamisperusteisuus

Osaamisperusteisuus (kuvituskuva)

Tarjoamme ammatilliset tutkinnot ja niiden osat perustuvat valtakunnallisiin Opetushallituksen määräämiin tutkintojen ja koulutuksien perusteisiin. Niissä on määrätty mistä osista tutkinnot muodostuva sekä tutkinnon osittain millaista ammattitaitoa ja osaamista opiskelijalla täytyy ja kuinka hyvin eli arviointikriteerit. Tutkinnon perusteet ovat osaamisen laatukriteeristö.

Opetushallitus on laatinut perusteet yhdessä työelämän kanssa ja niitä uudistetaan säännöllisesti työelämän osaamistarpeiden muuttuessa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä REDU laatii tutkinnon perusteiden pohjalta jokaiselle järjestämälleen tutkinnolle osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman. Suunnitelman laatimisessa tehdään yhteistyötä työelämän kanssa mm. suunnitellaan millaisissa työtehtävissä ja työpaikoissa opiskelijat voita osoittaa osaamista.
  

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen (kuvituskuva)

Ammatillisessa koulutuksessa jokainen opiskelija ja oppija nähdään yksilönä. Jokaisella on omat osaamisensa kehittymistavoitteensa ja tulevaisuudensuunnitelmat. Opiskelijalla voi olla myös aiemmin hankittua osaamista, opintoja ja työkokemusta, joka huomioidaan. Uuden osaamisen oppiminen rakentuu aiemmin opitun ja hankitun osaamisen pohjalle.

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on nimensä mukaisesti opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma, jonka laadimme yhdessä opiskelijan kanssa. Myös työelämä osallistuu opiskelijan HOKS:n laadintaan siltä osin, kun osaamista hankitaan työelämässä oppien ja osaamista osoitetaan työelämässä näytöin.

Osaamisen laadun varmistaminen

Opiskelija voi hankkia osaamisen ja ammattitaidon kokonaan tai osittain työelämässä oppien. Työelämässä oppimisen ja siellä järjestettyjen näyttöjen tarkoituksena on varmistaa, että opiskelijan osaaminen vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaito- ja osaamistavoitteiden lisäksi käytännössä työelämän vaatimuksia.

Laatuympyräkuva (kuvituskuva)

> Työelämässä oppimisen ja näyttöjen laadun varmistaminen perustuvat jatkuvan parantamisen periaatteelle (laatuympyrämalli)

Työelämässä oppimisen eli virallisemmekin työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun varmistaminen perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, joka on kuvattu laatuympyränä.
 

SUUNNITTELU

suunnittelu.pngTyöelämässä oppiminen suunnitellaan ja sovitaan aina työpaikan kanssa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Lähtökohtana suunnittelussa on työpaikan normaalit työtehtävät ja työtilanne. Ennen sopimista selvitämme yhdessä työpaikan kanssa, millaisia työtehtäviä työpaikalla voidaan antaa opiskelijalle huomioiden opiskelijan opiskelutilanne ja jo hankittu osaaminen sekä minkä tutkinnon osien osaamista niissä työtehtävissä on mahdollista hankkia ja osoittaa. Suunnitelmaa tarkennetaan samalla näyttöjen osalta, mikäli työpaikalla osoitetaan ja arvioidaan opiskelijan osaamista. Lisätietoa työelämässä oppimisesta redu.fi/teo ja näytöistä redu.fi/naytot -sivuilla.

 

TOTEUTUS

KuvituskuvaOpiskelijan työelämässä oppiminen ja näytöt toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa työpaikan kanssa sovitun koulutus- tai oppisopimuksen mukaisesti. Työpaikalla opiskelija tekee työpaikan kanssa sovittuja työtehtäviä. Järjestämme myös työpaikan henkilöstölle koulutuksia työpaikalla, oppilaitoksessa kuin verkossa siten, kun olemme erikseen sopineet työnantajan kanssa.

 

ARVIOINTI

KuvituskuvaTyöelämä on asiakkaamme ja kumppanimme. Kysymme aina työelämässä oppimisen jakson jälkeen palautetta työpaikkaohjaajalta, miten olemme onnistuneet. Lisäksi kysymme 2 kertaa vuodessa työpaikkapalautetta työpaikan edustajilta tai työnantajilta. Lisätietoa redu.fi/tyoelamapalaute. Kysymme myös erikseen palautetta työpaikkojen henkilöstölle järjestetyistä koulutuksista. Arviomme myös toimintaamme ja toimintamme laatua.

Osallistumme mm. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamiin oppimistulosten, teema- ja laadunhallintajärjestelmien arviointeihin, joihin kutsumme mukaan myös työelämän ja muiden sidosryhmiemme edustajia. Lisätietoa: https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/.
 

TARKISTAMINEN

KuvituskuvaAina kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu ja sovittu tai tapahtuu laatupoikkeamia. Tilanne työpaikalla ja opiskelijan elämäntilanne saattavat muuttua. Tällöin on tärkeää, että muutoksista ilmoitetaan työelämässä oppimisesta vastaavalle ohjaavalle opettajalle ja opiskelijalle ja yhdessä tarkistetaan ja sovitaan, miten jatkossa toimitaan. Koulutussopimuksessa ja oppisopimuksessa on sovittu tarkemmin mm. siitä, miten näissä tilanteissa toimintaan ja milloin sopimus voidaan purkaa. Kehitämme myös omaa toimintaamme ml. työelämäyhteistyötä ja niiden laatua opiskelijoilta ja työelämältä saadun palautteen sekä arviontien tulosten perusteella.