Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Laadunhallinnan kuvaus redulaiselle

Laatuperiaatteemme on, että laatu syntyy tekemällä. Jokainen REDUn palveluksessa oleva (redulainen) on oman työnsä laatupäällikkö. Tehtävämme on tuottaa työelämälle eli yrityksille ja julkisyhteisöille osaavia ammattilaisia eli osaajia. Tarjoamme myös työelämässä jo oleville ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä erilaisia ammattipätevyyskoulutuksia.

Asiakkaitamme ovat opiskelijat ja työelämä. Työelämä on myös tärkein yhteistyökumppanimme. Työelämä on mukana uusien osaajien kouluttamisessa tarjoten heille mahdollisuuden hankkia ja näyttää ammattitaitoa ja osaamista aidoissa työelämän työtehtävissä.


Asiakaslähtöisyys 

Asiakaslähtöisyys (kuvituskuva)

Ammatillisen koulutuksen laadukkaan toiminnan keskeisin periaate on asiakaslähtöisyys. Olemme olemassa opiskelijoita ja työelämää varten. Tehtävämme on tuottaa osaajia ja osaamista työelämän tarpeisiin. Koulutustoiminnassa on kyse asiakaspalvelutyöstä, jossa olemme suoraan kontaktissa henkilöasiakkaidemme eli opiskelijoiden kanssa.

> Ammatillisen koulutuksen laadukkuus muodostuu osaamisperusteisuudesta ja henkilökohtaistamisesta.

Laadukkaan koulutuksen osatekijät

Osaamisperusteisuus

Osaamisperusteisuus (kuvituskuva)

Tarjoamme ammatilliset tutkinnot ja niiden osat perustuvat valtakunnallisiin Opetushallituksen määräämiin tutkintojen ja koulutuksien perusteisiin. Niissä on lakisääteisesti määrätty mistä osista tutkinnot muodostuva sekä tutkinnon osittain millaista ammattitaitoa ja osaamista opiskelijalla täytyy ja kuinka hyvin eli arviointikriteerit. Tutkinnon perusteet ovat osaamisen laatukriteeristö.

Opetushallitus on laatinut perusteet yhdessä työelämän kanssa ja niitä uudistetaan säännöllisesti työelämän osaamistarpeiden muuttuessa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä REDU laatii tutkinnon perusteiden pohjalta jokaiselle järjestämälleen tutkinnolle osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman. Suunnitelman laatimisessa tehdään yhteistyötä työelämän kanssa mm. suunnitellaan millaisissa työtehtävissä ja työpaikoissa opiskelijat voita osoittaa osaamista.
  

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen (kuvituskuva)

Ammatillisessa koulutuksessa jokainen opiskelija ja oppija nähdään yksilönä. Jokaisella on omat osaamisensa kehittymistavoitteensa ja tulevaisuudensuunnitelmat. Opiskelijalla voi olla myös aiemmin hankittua osaamista, opintoja ja työkokemusta, joka huomioidaan. Uuden osaamisen oppiminen rakentuu aiemmin opitun ja hankitun osaamisen pohjalle. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on nimensä mukaisesti opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma, jonka laadimme yhdessä opiskelijan kanssa. HOKS on koulutuksen toteuttamista sitova suunnitelma, josta ei voida poiketa ilman, että asiasta sovitaan opiskelijan kanssa ja HOKS tältä osin päivitetään.

Koulutustoiminnan laadun varmistaminen

Laatuympyräkuva (kuvituskuva)

> Koulutustoiminnan laadun varmistaminen perustuu jatkuvan parantamisen periaatteelle (laatuympyrä)

 

SUUNNITTELU

suunnittelu.pngTAmmatillisen koulutus on suunnitelmallista ja säädettyä toimintaa. Koulutuksen järjestäminen perustuu lainsäädäntöön. Tutkintojen perusteet on lain nojalla annettuja määräyksiä, joista ei saa poiketa. Koulutuksen järjestäjinä laadimme jokaiseen tutkintoon osaamisen arvioinnin toteuttamisuunnitelman yhdessä työelämän kanssa. Opiskelijan kanssa suunnittelemme hänen koulutuksen ja laadimme siitä hänelle HOKS:n. Suunnitellemme myös koulutuksen toteutuksen siten, että se mahdollistaa monipuolisesti hankkia osaamista. Oppilaitoksessa ja verkossa tapahtuva opetus- ja ohjaustoiminta tapahtuu lukujärjestysten mukaisesti ja työelämässä oppimisesta suunnittelemme, sovimme työpaikan kanssa.

Opetustoiminnan resursointi perustuu vuosittain myönnettyyn valtionosuusrahoitukseen, joka myönnetään edellisinä vuosina toteutuneiden opiskelijavuosien, suoritettujen tutkinnon osien ja tutkintojen sekä opiskelijoiden sijoittumisen sekä heiltä ja työelämältä saadun palautteen perusteella. Suunnittelemme myös oman työmme ja miten sen teemme. Vaikka koulutustoiminta on tarkasti säädettyä, meillä on kuitenkin laaja mahdollisuus itse päättää, miten käytännössä teemme oman työmme.
 

TOTEUTUS

KuvituskuvaAmmatillisten tutkinnon osien osaaminen hankintaan opiskelijan HOKS:n mukaisesti oppilaitoksessa-, työelämässä- tai verkossa oppien tai niiden yhdistelmänä. Opiskelijan työelämässä oppiminen ja näytöt toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa työpaikan kanssa sovitun koulutus- tai oppisopimuksen mukaisesti. Järjestämme myös työpaikan henkilöstölle koulutuksia työpaikalla, oppilaitoksessa kuin verkossa siten, kun olemme erikseen niin sopineet työnantajan kanssa.

 

ARVIOINTI

KuvituskuvaKysymme asiakkailtamme palautetta systemaattisesti. Opiskelijoilta kysymme aloitus- ja päättöpalautetta ja työelämästä työpaikkaohjaajilta ja työnantajilta palautetta meidän toiminnasta. Myös tukipalveluja tuottavat yksikkömme kysyvät palautetta, kuten ravintolapalvelut. Käsittelemme saamamme palautteen yhdessä asiakkaidemme kanssa ja dokumentoimme käsittelyn sekä seuraamme miten palautteen perusteella valitut kehittämistoimenpiteet edistyvät ja parantavatko ne asiakastyytyväisyyttä. Osallistumme myös lakisääteisiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamiin oppimistulosten sekä teema- ja laadunhallintajärjestelmien arviointeihin, joihin kutsumme mukaan myös työelämän ja muiden sidosryhmiemme edustajia. Lisätietoa: https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/.
 

TARKISTAMINEN

KuvituskuvaAina kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu ja sovittu tai tapahtuu laatupoikkeamia. Virheiden tekeminen on inhimillistä ja voimme oppia niistä. Kehitämme organisaationa, yksikkönä, toimialana, tiiminä ja yksilönä omaa toimintaamme ja tuottamiemme koulutuspalvelujen laatua saamiemme palautteiden ja arviointien perusteella. Korjaamme tai kehitämme omaa toimintaamme saatujen palautteiden ja arviontien perusteella. Kehitämme kaikki omaa osaamistamme ja ammattitaitoa, oli sitten kyse ammattialastamme osaamisesta tai pedagogisesta osaamisesta.