Muistatko kiittää työntekijääsi hyvin tehdystä työstä?

18.8.2022 julkaistu

NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hanke on tutkinut lappilaisten matkailualan yritysten työnantajakuvaa ja työhyvinvointia.

Lappilaisissa matkailualan yrityksissä ymmärretään hyvän työnantajakuvan merkitys rekrytoinnin onnistumiseen. Tämä käy ilmi Lapin koulutuskeskus REDUn NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hankkeen jo kolmatta kertaa toteuttamissa työhyvinvointi- ja työnantajakuvakyselyissä, joihin vastauksensa antoi peräti 126 matkailu- ja palvelualan esihenkilöä ja työntekijää keväällä 2022.

Kulunut vuosi on ollut ennakoinnin ja varautumisen näkökulmasta erityisen haasteellinen, ja kyselyiden mukaan se on vaikuttanut negatiivisesti niin työntekijöiden kuin esihenkilöstön jaksamiseen. Esihenkilötyössä on haasteista huolimatta onnistuttu: työhyvinvointikyselyyn vastanneista työntekijöistä jopa 85 % oli selvillä työnsä tavoitteista ja 80 % oli tyytyväisiä päivittäisen toiminnan sujumiseen. Lisäksi 86 % vastanneista tuntee saavansa riittävästä vastuuta työssään. Tämä kertoo siitä, että työntekijöiden osaamiseen luotetaan. Kyselyn avointen vastausten perusteella työntekijät kaipaisivat kuitenkin enemmän positiivista palautetta ja kiitosta tehdystä työstä.

Työntekijöille teetetystä työhyvinvointikyselystä nousi esiin se, kuinka asiakasmäärät ovat koronapandemian jälkeen kasvaneet, mutta työntekijöiden määrä ei ole lisääntynyt. Tuloksia tarkasteltaessa työntekijät ovat olleet aiempiin vuosiin verrattuna väsyneempiä, ja he ovat kokeneet työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen entistä haasteellisemmaksi. Erityisesti epävarmuus töiden jatkuvuuden suhteen näkyy kyselyn tuloksissa: vain 19 % arvioi olevansa töissä samassa yrityksessä kahden vuoden kuluttua, kun vuosina 2020 ja 2021 lukemat ylsivät 25 %:iin. Kyselyn avoimissa osioissa työntekijät toivat toistuvasti esiin toiveen, että heitä kuunneltaisiin ja osallistettaisiin rohkeammin yrityksen yhteisiin asioihin.

Esihenkilöille teetetyn työnantajakuvakyselyn mukaan yrityksissä kuitenkin ymmärretään edellisiä vuosia paremmin osaamisen kehittämisen ja työhyvinvointiin panostamisen vaikutukset henkilöstön pysyvyyteen. Hanke on järjestänyt matkailuyrityksille valmennuksia ja työpajoja, joissa teemoina ovat vaihdelleet mm. perehdyttäminen, tavoitteiden sanoittaminen sekä ulkoinen ja sisäinen viestintä. Koulutusten tavoitteena on ollut vahvistaa työyhteisöjä sekä löytää ratkaisuja mm. siihen, kuinka helpotetaan tulevaisuuden rekrytointipaineita ja poistetaan pelkoa osaamisen karkaamisesta. Avoimissa vastauksissa esihenkilöt toivoivat, että yrityksissä osoitettaisiin konkreettisella tavalla, että työntekijöistä välitetään ja pidetään huolta.

NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hankkeen tavoitteena on auttaa lappilaisia matkailu- ja palvelualojen yrityksiä kehittämään työnantajakuvaansa ja työhyvinvointiaan. Hankkeen budjetti on 622 511€ ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Toteuttajana toimii Lapin koulutuskeskus REDU. Hanke on alkanut 1.8.2019 ja se päättyy 30.4.2023. 

 

NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hanke (ESR)
Lapin koulutuskeskus REDU
Mirva Akkanen 
Maria Kanala