Hankesivut
muut hankkeet 

Yhdessä Parasta! Pohjoinen -hanke 

Hankeaika: 17.6.2020 – 30.4.2022

Hankkeen kuvaus

Yhdessä Parasta! Pohjoinen on osa Yhdessä Parasta! -verkostohanketta. Hankekokonaisuus sijoittuu osaksi ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman ensimmäistä osaa, jossa kehitetään asiakaslähtöistä ja yhdenmukaista henkilökohtaistamista yksilölliseksi ja vastavuoroiseksi yhteistyöksi opiskelijan ja työelämän kanssa. Yhdessä Parasta! varmistaa toiminnallaan ammatillisen koulutuksen laatua vertaisoppimisen keinoin sekä hyödyntää Parasta-kehittämisohjelmassa syntyneitä tuloksia ja toimintamalleja. Tavoitteena on, että asiakkaamme saavat työelämässä oppimisessa mahdollisimman yhdenmukaista palvelua.

Yhdessä Parasta! -verkostohankkeessa on mukana 76 koulutuksen järjestäjää, jotka jakautuvat Etelän, Lännen, Idän ja Pohjoisen alueverkostoihin. Yhdessä Parasta! Pohjoisen alueverkostoa hallinnoi REDU.

Pohjoisen alueverkoston osatoteuttajina hankkeessa ovat mukana REDUn lisäksi:

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ensijaisesti opetus- ja ohjaushenkilöstö

Ammatillisen koulutuksen ydinprosessien kehittämistyö palvelee opiskelijoiden oppimisen prosessia, oppimisen etenemistä, työpaikan tarpeita sekä työllistymistä tai sijoittumista jatko-opintoihin. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjien opetus- ja ohjaushenkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä ovat opiskelijat ja työelämässä oppimisen palveluprosessiin osallistuvat yhteistyökumppanit.

Opiskelijoiden osallisuutta HOKS-työssä vahvistetaan ja opiskelija tuodaan HOKS -työn keskiöön. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat osallistetaan välillisesti hanketoimintaan koulutus- ja oppisopimus toimintakäytänteiden ja palveluprosessin kehittämisen eri foorumeissa. Opiskelijat osallistuvat hankkeessa toimintamallien kehittämiseen erityisesti palautteen antajan roolissa.

Koulutuksen järjestäjien edustajista johto osallistuu Pohjoisen alueverkoston toimintaan ja vertaisoppimiseen, jossa eri koulutuksen järjestäjien vertaisvalmentajat ja muut toimijat tekevät yhteistyötä. Tavoitteena on yhdenmukainen ymmärrys ammatillisen koulutuksen laadusta ja toimintamalleista ja laadun edelleen kehittämiseen sitoutuminen. Vertaisoppimista tehdään sekä koulutuksen järjestäjän sisällä, paikallisverkostossa, alueverkostossa ja valtakunnallisessa verkostossa.
 

Hankkeet tavoitteet

1. Tavoite

Vertaisoppimalla ja vertaisvalmennuksen avulla lisätään koulutuksen järjestäjien toisilta oppimista ja osaamisen jakamista. Tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa Parasta -kehittämisohjelmissa kokeiltujen yhteisöllisten oppimisen menetelmien, valmennusten sekä palvelu- ja toimintaprosessien (HOKS, KOSO, OPSO) käyttöönottoa sekä tässä hankkeessa tehtyä kehittämistä mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.

Vertaisoppimisen mahdollistamiseksi verkosto rakentaa alueellisen vertaisvalmentajien verkoston ja toimii yhteistyössä osana kehitettävää valtakunnallista vertaisvalmentajien verkostoa. Verkoston avulla varmistetaan ammatillisen koulutuksen ydinprosessien kehittämisen jatkumo alueellisesti ja valtakunnallisesti koulutuksen järjestäjien yhteistyönä.

2. Tavoite

Hankkeen toisena tavoitteena on Parasta kehittämisohjelmissa tuotettujen asiakaslähtöisten ja yhdenmukaisten HOKS -prosessien mahdollisimman laaja käyttöönotto ja yhdenmukaisuus koulutuksen järjestäjillä ja organisaation sisällä eri toimialoilla. Työelämän osallistaminen HOKS-prosessiin on laadun varmistamista. HOKS-prosessin ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttaminen yksilöllisten osaamistarpeiden mukaisesti siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kokonaisia koulupäiviä/-viikkoja. Tavoitteena on tunnistaa paremmin opiskelijat, jotka tarvitsevat tavanomaista enemmän tuki- ja ohjaustoimia opintojen eri vaiheissa. HOKSin dokumentointi opiskelijahallintojärjestelmään pyritään saamaan yhdenmukaiseksi. Keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opintojen loppuun saattamisessa tarvitaan nivelvaiheen yhteistyön kehittämistä perusopetuksen ja sidosryhmien kanssa.

3. Tavoite

Hankkeen kolmantena tavoitteena on Parasta kehittämisohjelmissa tuotettujen asiakaslähtöisten työpaikalla järjestettävän koulutuksen koulutus- ja oppisopimusprosessien yhdenmukainen käyttöönotto laajasti koulutuksen järjestäjän toimijoilla. Prosessien yhdenmukaistaminen asiakasrajapinnassa edellyttää asiakasnäkemyksen lisäämistä opetus- ja ohjaushenkilöstön kesken. Työpaikkaohjaajakoulutuksia järjestetään. Lisäksi tarvitaan viestintää työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta, sen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Työelämää ja opiskelijaa palveleva koulutus- ja oppisopimus on henkilökohtaistettu sekä opiskelijalle että työpaikalle. Hankkeen tavoitteena on lisätä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perehdytystä ohjaukseen ja arviointiin hyödyntämällä olemassa olevia materiaaleja.

4. Tavoite

Hankkeen neljäntenä tavoitteena on työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhdenmukaisen palveluprosessin toimintamallin käyttöönotto mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä. Palveluprosessi nähdään ylempänä viitekehyksenä koulutus- ja oppisopimukselle. Asiakaslähtöisessä palveluprosessissa huomioidaan nivelvaiheen yhteistyö sekä erityinen ja vaativa erityinen tuki osana henkilökohtaistamista ja koulutus- tai oppisopimusta.
 

Yhdessä Parasta! Pohjoinen toteutuksena ja toimenpiteinä:

  • Lisätään yhteistyötä ja vertaisoppimista koulutuksen järjestäjien välillä. Kehittämistyön tuloksena koulutuksen järjestäjillä on käytössä pysyvä vertaisoppimisen malli, jonka myötä rakentuu laadukas ja yhdenmukainen työelämässä oppimisen ja henkilökohtaistamisen prosessi. Prosessi kehittyy työelämäpalveluiden ja opetuspalveluiden yhteistyössä ja sen onnistumista mitataan asiakaspalautteilla
  • Käynnistetään tai vahvistetaan jo olemassa olevaa vertaisvalmentajatoimintaa verkoston oppilaitoksissa. Kehittämistyön tuloksena luodaan pysyvä alueellinen ja paikallinen vertaisvalmentajaverkosto.
  • Kehitetään henkilökohtaistamista ja koulutuksen laadun varmistamista. Kehittämistyön avulla varmistetaan pysyvät toiminnalliset muutokset ja parannukset HOKS-prosessissa, oppi- ja koulutussopimusprosessissa sekä niihin liittyvissä palveluprosesseissa.
     

Kustannusarvio ja rahoitus

Pohjoisen verkoston kokonaiskustannusarvio 648 700 euroa, josta REDUN toiminnan osuus 68 000 euroa. REDUN omarahoitusosuus 10 %: 6 800 euroa, Opetushallitus 90 %: 61 200 euroa.


opetushallitus.png

Lisätietoja:

Lapin koulutuskeskus REDU

Yhdessä Parasta! Pohjoinen aluekoordinaattori, projektipäällikkö
Ritva Vartiainen
Puh. 040 847 3676
Sähköposti: ritva.vartiainen(at)redu.fi