Hankesivut
muut hankkeet 

Ohjaa nuori tulevaan

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2021-30.6.2023
Hankkeen rahoitus: 339 569€ (ESR)
REDUn osuus:
95 664€
Rahoittava viranomainen: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).
Kumppanit: Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu

Ohjaa nuori tulevaan -hankkeen päätavoitteina on ehkäistä nuorten opintojen keskeyttämistä ja syrjäytymistä koulutus- ja työelämästä, edistää opiskelijoiden hyvinvointia, kehittää nuorten ura- ja ammatinvalintaohjausta ja ohjauksen muotoja ja täydentää ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamista ja tietoja liittyen nuorten ammatinvalintaan ja työelämään. Näin pyritään edistämään Lapin alueella koulutuksellista tasa-arvoa ja sujuvoittamaan siirtymiä koulutuksesta koulutukseen tai koulutuksesta työhön. Samalla yhteistyö eri asteiden oppilaitosten ja työelämän välillä kehittyy. 

REDU vastaa hankkeessa toimenpidekokonaisuudesta: ”Ammattialojen tunnettuuden sekä vertaisohjauksen ja tutortoiminnan kehittäminen toisella asteella”. 

Tavoite ja kohderyhmä:

Pilotin aikana kehitämme uuden toimintamallin ammattialojen esittelemiseksi yhdeksännen luokan oppilaille yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Luomme uuden toimintatavan perinteisen opinto-ohjauksen ja ammattien esittelyn rinnalle. Kehitämme ja sovellamme tutortoimintaa sekä vertaisohjausmalleja, jossa nuoret viestivät nuorelle vaikkapa eri somekanavia hyödyntäen niin eri alojen vaatimuksista kuin REDUssa opiskelustakin. Lisäksi tavoitteena on lisätä perusopetuksen opojen ja opettajien tietoa eri aloista, ammateista sekä niiden osaamisvaatimuksista.

Kokeilusta kerätään palaute. Palautteen perusteella mallinnetaan toimintamalli, joka on levitettävissä muille toimialoille ja kouluille.

Tulokset: 

Nuorten hyvinvointi- ja elämänhallintataidot paranevat, urasuunnittelu- ja työelämätaidot kehittyvät sekä opintojen loppuun suorittaminen varmistuu. Siirtymät jatko-opintoihin tai työmarkkinoille sujuvoituvat ja koulutuksellinen tasa-arvo paranee.  Nuoria ohjaavan ja opettavan henkilöstön osaaminen uraohjaukseen liittyvissä teemoissa kehittyy. 

Ohjaa nuori tulevaan -hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin koulutuskeskus REDU:n kesken. Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). 

Yhteystiedot :

Hankekoordinaattori
Sanna Karhu
sanna.karhu@redu.fi
p. 040 486 4902

Opinto-ohjaaja
Taina Imberg
taina.imberg@redu.fi
p. 040 843 7694

Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija
Henna Jokinen
henna.jokinen@redu.fi
p. 040 843 767

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Vipuvoimaa EU:lta

REDU-logo-vaaka-plain-www.png lapinamk_rgb.jpg lay logo vaaka.jpg