LÄPSY - Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Lapissa

www.redu.fi/lapsy 
 
131274_OPH_hankelogo_150.jpg

 

ilo_150.jpg    SAKK_165.jpg

REDU_165.jpg

Hankkeen eteneminen

Etusivu / Teema 2012 - 2013 / Hankkeen eteneminen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä lukuvuonna 2011-2012 tavoitteena on ollut luoda opiskelijan opintopolulle turvallinen ja osallistava lähtökohta ryhmäyttämiseen ja opintojen henkilökohtaistamisen avulla. Lukuvuoden 2012- 2013 aikana on edelleen kehitetty hankkeessa mukana olevien pilottiryhmien ja oppilaitoksen eri toimijoiden yhteistyönä sähköistä HOPSin asiakirjaa sekä sähköistä päiväkirjaa opiskelijan opiskeluun sitouttamisen välineiksi siten, että niiden avulla opiskelija voi ottaa paremmin vastuuta omasta opiskelustaan, sekä mahdollistetaan parempi ja reaaliaikainen yhteistyö alaikäisten opiskelijoiden huoltajien ja ryhmänohjaajien välille. Pilottiryhmistä on saadun kokemuksen ja korjausehdotusten perusteella lukuvuodelle 2013-2014 nousee haasteeksi levittää sähköisen HOPS:in ja sähköisen päiväkirjan käyttöön otto koko Rovaniemen koulutuskuntayhtymään.

 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on otettu 20.12.2013 käyttöön reaaliaikainen ammattikoulutuksen mittariportaali. Portaalissa ovat tällä hetkellä läsnä olevien opiskelijoiden lukumäärä, eronneiden määrät ja suhteelliset osuudet eriteltyinä negatiivisesti eronneet ja siirtymiset kuntayhtymän sisällä, valmistuneet opiskelijat, läpäisy kolmessa ja neljässä vuodessa, opintoviikkokertymä, ammattiosaamisen näyttöjen lukumäärä ja niiden arvosanajakauma, suoritetut tutkinnon osat ja poissaolomäärät. Järjestelmä kerää tiedot suoraan opiskelijarekistereistä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tasolla jatkohaasteena on ottaa sähköinen päiväkirja yleiseen käyttöön. Sen lisäksi, että se antaa lisätyökalut opiskelijan omasta opiskelusta vastuuttamiseen ja alaikäisten nuorten huoltajien kanssa tehtävään arjentyöhön, se on ainoa keino saada reaaliaikaista tietoa yksittäisestä opiskelijasta ja varmistaa todellisten tietojen kirjautumisen portaaliin.

 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on lukuvuoden 2012-2013 laitettu alulle asuntolan ja koulunvälinen yhteistyö sekä kartoitettu asuntolatoiminnan kehittämisalueita. Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on neljä asuntolakiinteistöä Rovaniemellä, yksi Kittilässä ja yksi Sodankylässä.

 

Lukuvuoden 2012-2013 aikana on selkiytetty edelleen ryhmän ohjaajan roolia osana opiskelijan HOPS – prosessin tukemista. Lapin ammattiopistossa keväällä 2013 tarjottiin opetushenkilöstölle ja oppilashuoltohenkilöstölle ryhmäyttämiskoulutusta.

 

 

Itä-Lapin ammattiopisto on lukuvuoden 2012-2013 aikana keskittynyt kehittämään hyviä käytänteitä erilaisten oppijoiden opintopolun etenemisen varmistamiseen.

 

Lähtökohtaisesti on tärkeää, että opiskelijat valitsevat itselleen hakuvaiheessa sopivan alan. Tämä voidaan varmistaa sillä, että opiskelijoilla on riittävästi tietoa ammatillisesta koulutuksessa opiskelusta ja alavaihtoehdoista. Itä-Lapin ammattiopistossa on panostettu vuoden 2013 aikana Nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittämiseen. Konkreettisena toimena on tehty perusopetuksen 8-9 luokkien opintojen ohjaukseen toteuttamiseen suunnitelma, joka sisältää tutustumisen ammatilliseen koulutukseen. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä yläkoulun opinto-ohjaajan kanssa.

 

Opiskelijan aloittaessa opinnot on kiinnittyminen omaan opiskeluryhmään tärkeää. Syksyllä 2013 aloittaneissa ryhmissä tietoisesti laajennettiin ryhmäytymistoimenpiteet ja toiminta koskemaan erilailla ryhmäytyviä opiskelijoita. Jokaiselle opiskelijaryhmälle järjestettiin elokuun aikana ryhmäyttämisretki Pyhätunturille. Ryhmäyttäminen tehtiin verkostoyhteistyönä. Ryhmäyttämiseen osallistuivat myös etsivää nuorisotyötä tekevät henkilöt, ryhmänohjaajat, ja opiskeluhuollon henkilöstö. Aloittavien ryhmien ryhmäytymisen kehittämisen lisäksi kokeiltiin toiminnallisen ryhmäyttämisen keinoja koulutusohjelmaopinnoissa aloittavalla ryhmällä.

 

Opiskelijoiden opintojen etenemisen turvaamiseksi on tehty jaksotuksen kehittämistyötä yhdessä lukion kanssa. Opintojen jaksotusjärjestelmän on suunniteltu opintoja tukevaksi ja keskeyttämistä ehkäiseväksi. Uutta jaksotusta on testattu syksyn 2013 aikana.

 

Opiskelun aikana halutaan turvata erilailla oppivien, opinnoissaan enemmän aikaa ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen eteneminen. Vuoden aikana on kehitetty rästipajatoiminnan käytänteitä vastaamaan näiden opiskelijaryhmien haasteisiin.

 

Oppilaitoksessa on kaksi asuntolaa, joissa asuu noin kolmasosa oppilaitoksen opiskelijoista. Asuntolassa asuvien opiskeluun sitoutuminen ja omaan vastuuseen kasvaminen irti vanhemmista on useasti, varsinkin opiskelujen alussa, horjuvaa. Lukuvuoden 2012-2013 aikana on luotu asuntolassa asuville hyvinvointia tukevia toimintamalleja.

 

Henkilöstön sitouttaminen ja kouluttaminen on tärkeä osa uusien käytänteiden jalkauttamisessa. Itä-Lapin koko opetushenkilöstö on suorittanut syksyn 2013 aikana lisäkoulutuksen: Uudenlainen opettajuus ja haasteellisen oppijan ohjaus- koulutus. Koulutus on toteutettu yhteistyössä HAAGA-HELIan ja LUOVI:in kanssa.

 

Saamelaisalueen koulutuskeskus

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijalähtöistä opinto-ohjauksen toimintamallia siten, että opiskelijat saadaan sitoutumaan opintoihin heti alusta lähtien.  Hankkeen toimilla vahvistetaan opettajien ryhmän ohjaus- ja motivointitahtoa, -taitoja ja käytäntöjä. Hankkeessa kehitetään joustavia opintojen suorittamisen mahdollisuuksia. 

 

Hankkeelle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Verkostotyöskentelystä Lapin oppilaitosten kesken toivotaan jatkossa tiiviimpää. OHOS- hankkeen toimet ovat tukeneet ja rikastaneet LÄPSY-hankkeen tavoitteiden toteutumista.

 

Ryhmänohjaukseen sähköiset työvälineet HOPS ja HOJKS-lomakkeet on ollut käytössä lukuvuoden 2012-13 alusta lähtien. Järjestettiin sähköisen lomakkeen perehdytys opettajille lukuvuoden alkaessa.

 

Ryhmänohjaajan työn merkitystä läpäisyn tehostamisessa ja keskeyttämisen ehkäisyssä on korostettu lukuvuoden alkaessa pidettävissä kokouksissa, palavereissa ja perehdytyksissä. Ryhmänohjaajat ovat tehostaneet erityisesti alkavien ryhmien ryhmä- ja yksilöohjausta. Varhaisen puuttumisen malli on otettu käyttöön. Ryhmänohjaajat ovat käyneet säännöllisesti HOPS-keskusteluja ja lukuvuoden 2013-14 alusta lähtien ryhmäryhmänohjaustunnit on sisällytetty jokaisen periodin lukujärjestykseen

 

Kaikille aloittaville opiskelijoille otettiin käyttöön lukiseula. Erityisopettaja huolehti lukiseulan toteuttamisesta. ERVA-työryhmä käsitteli tuloksia ja laadittiin erityistä tukea tarvitsevien jatkotuen tarvesuunnitelmia. Lukiseulan ja opettajien toteuttamien ainekohtaisten alkutestien avulla saatiin käyntiin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukeminen heti opintojen alkuvaiheesta lähtien.

 

Rästipajatoiminnan vakiinnuttaminen. Oppilaitoksen jokaisessa kolmessa toimipaikassa on oma rästipajaohjaaja ja tietyt rästipaja-ajat ja -paikat. Suurin osa toiminnasta on toteutettu säännöllisesti torstai-iltapäivisin. Opiskelijoille on järjestetty myös henkilökohtaisia yksittäisiä aikoja.  Rästipajatoiminta on kirjattu opinto-oppaaseen ja toiminnasta tiedotetaan opiskelijoiden ilmoitustaululla.

 

Ryhmänohjaajille suunnattu ohjaustaitojen koulutus käynnistettiin joulukuussa 2013, koulutusprosessi jatkuu vuonna 2014. Koulutukseen osallistui 17 opettajaa eli yli puolet päätoimisista opettajista.

 

Ammattiaineiden opettajien merkitys ja ammattiaineiden opettajien pedagogisen osaamisen ajantasaisuus opiskelijan opintoihin sitouttamisessa ovat keskeisiä.  Opettajille järjestettiin koulutuspäivät, jossa paneuduttiin osallistaviin opetusmenetelmiin. Kaksipäiväinen koulutus järjestettiin elokuussa 2013 ja siihen osallistui lähes kaikki päätoimiset opettajat.

 

 

 

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK