Hankesivut
muut hankkeet 

Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:ltaELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.pngLuke_FI_virall_WEB.jpgREDU-logo-vaaka-plain-www.png

KOPO – Korjuukustannukset Lapin poimintahakkuukohteissa

Hankkeen toteuttamisaika: 1.5.2021-30.6.2023
Hankkeen kustannukset: 228 458 € 
EAKR- ja valtion rahoitus: 182 767 € 
Rahoittava viranomainen:  
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus
Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR)
Kestävää kasvua ja työtä 2014 –2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen suosio on lisääntynyt ja paine avohakkuiden vähen-tämiseen on kasvanut. Jotta voisimme arvioida jatkuvan kasvatuksen soveltuvuutta, tulee puunkorjuun vaikutukset tuntea ja verrata niitä muihin hakkuutapoihin.

KOPO-hankkeen tavoitteena on tutkia, miten jatkuvapeitteisessä metsäkasvatuksessa sovel-lettava poimintahakkuu soveltuu Lapin olosuhteisiin, jossa korjuuolosuhteet ovat muuta maata vaativammat arktisten olosuhteiden, pitkien etäisyyksien, keskimääräistä pienemmän hak-kuukertymän (m³/ha) ja muiden metsänkäyttötapojen takia. Hankkeessa verrataan poiminta-hakkuiden ja tasaikäisen metsikön hakkuutapoja (alaharvennus, avohakkuu) toisiinsa mallin-tamalla koehakkuiden perusteella hakkuiden ajanmenekki (s/rungon käyttöosa), tuottavuus (m³/hakkuukoneen käyttötunti) ja korjuukustannukset tienvarsivarastolla (€/m³) sekä mittaa-malla korjuujälki.

Hankkeen tulosten avulla voidaan arvioida poimintahakkuun soveltuvuutta Lapin ja Pohjois-Suomen olosuhteisiin, ja sen kustannuskilpailukykyä tasaikäisen metsikön hakkuutapoihin verrattuna. Hankkeen tuloksista hyötyvät puunkorjuuorganisaatiot ja metsäalan liittyvät muut organisaatiot, yksityismetsätalouden edistämisorganisaatiot sekä hankkeen tutkimustuloksia hyödyntävät tahot, metsäalan eriasteiset oppilaitokset ja opetushenkilöstö.
Hankkeen hallinnoinnista vastaa Lapin koulutuskeskus REDU ja osatoteuttajana hankkeessa on Luonnonvarakeskus (Luke).

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Raija Palokangas
puh. 040 186 1960
raija.palokangas(at)redu.fi
Luonnonvarakeskus
Tutkija Jaakko Repola
puh. 029 532 5150
jaakko.repola(at)luke.fi