Hankesivut
muut hankkeet 

Lapin eAmis - Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen -hanke

Hankkeen toteutusaika 1.9.2019 - 31.12.2021 

Lapin eAmis -Latuja ammatillisiin opintoihin digitalisuutta hyödyntäen. S21777

Koulutuksen järjestäjillä on tarve ottaa digitaaliset ympäristöt mahdollisimman laajasti käyttöön, jotta voidaan vastata uuden ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Tämä hanke toteutetaan yhteistyössä neljän lappilaisen koulutuksen järjestäjän kanssa:

Hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin vastataan työpaketeilla 1-3. Työpaketit on jaettu tavoitteiden mukaan 12 pilottiin.
 

Hankkeen tavoitteena on:

1.Kehittää opiskelijoille tarjottavia digitaalisia opetus- ja ohjauspalveluja:
Luomalla virtuaalinen orientaatiojakso/aloitusperehdytys jatkuvassa haussa sisään tuleville Mahdollistamalla opiskelijan osallistuminen ajasta ja paikasta riippumatta opetukseen kehittämällä digitaalisia verkkooppimisratkaisuja ja -ympäristöjä ammatillisiin- ja yhteisiin aineisiin sekä monipuolistamalla nykyisten digitaalisten alustojen käyttöä Selvittämällä osaamismerkkien tarvetta ja käytettävyyttä ammatillisessa koulutuksessa sekä pilotoimalla merkkejä Kehittämällä digitaalista uraohjauspalvelua

2.Kehittää työelämässä oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekemisen digitaalisuutta:
Testaamalla ja jalkauttamalla digitaalisia välineitä oppimisen ohjauksessa ja arvioimalla näyttöjä erilaisia etävälineitä hyödyntäen Integroimalla yhteisien tutkinnon osien opetusta työelämässä oppimiseen ja näyttöihin

3.Kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän digiosaamista:
Luomalla digitaalisten välineiden ideapankki Järjestämällä teemallisia digityöpajoja opetus- ja ohjaushenkilöstölle, opiskelijoille ja työelämälle Luomalla Opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamisen urapolku – malli Kehittämällä digitarkkailija toimintaa

Tulokset

Hankkeen avulla aikaansaadut toimintamallit jäävät pysyväksi osaksi hankkeessa mukana olevien koulutuksen järjestäjien toimintaa. Lapin eAmis toimintamallia kehitetään jatkossakin edelleen ja se tulee olemaan kiinteä osa organisaatioiden sisäistä kehittämis- ja työelämäyhteistyötä. Tuloksena syntyy myös kattava ja toimiva ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkosto Lapissa.

Hankkeen tuloksena on:

 • Luotu 3 oppilaitokseen virtuaalinen orientaatiojakso.
 • Mahdollistettu opiskelijan osallistuminen ajasta ja paikasta riippumatta opetukseen lisäämällä ammatillisten aineiden verkko-opetusta 9 alalla, monipuolistettu nykyistä verkkotarjontaa 2 alalla, lisätty opetusta- ja ohjausta edistävien sovellusten käyttöä 2 alalla.
 • Tehty tarjonta ja osallistaminen näkyväksi.
 • Kehitetty työelämälähtöisiä verkko-oppimisympäristöjä yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin ja integroitu työelämässä oppimiseen ja näyttöihin.
 • Selvitetty tarvetta, luotu ja pilotoitu Lappian omia osaamismerkkejä.
 • Pilotoitu digitaalista uraohjauspalvelua.
 • Kartoitettu ja testattu digitaalisia välineitä yhdessä työelämän kanssa (5 toteutusta).
 • Toteutettu 17 näytön arviointia digitaalisesti.
 • Mahdollistettu digitaalisten välineiden/menetelmien avulla opiskelijoille yhteisten aineiden opintojen osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työelämässä oppimisen yhteydessä.
 • Luotu digitaalisten välineiden ideapankki Moodleen, joka avoin opetus- ja ohjaushenkilöstölle, opiskelijoille sekä työelämälle.
 • Järjestetty teemallisia digityöpajoja 5-8 ja lisätty opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän digiosaamista.
 • Mallinnettuna digiosaamisen kehittämisen urapolku.
 • Kommunikaation ja viittomakielen opetus on digitalisoitu ja opetustarjontaan lisätty videovälitteisyyttä.
 • Pilotoitu digitarkkailija toimintaa ja järjestetty opettajille 5 digiopetusteemapäivää.

Yhteystiedot

Johanna Riskilä
Puh. 020 798 4125
Puh. 040 710 6785
johanna.riskila(at)redu.fi

Tiedostot

Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020 ja Euroopan Unioni - Euroopan sosiaalirahasto (ESR) -logot
REDU Logo  ELY-keskuksen logo