Hankesivut
muut hankkeet 

Puusta liikenteen polttoaineeksi -esiselvitys

Hanke-esittely

Suomen tavoite vähentää kasvihuonepäästöjä vuodelle 2030 on 39%. Suurin osa tästä tavoitteesta aiheuttaa paineita vähentää päästöjä liikenteen uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Myös nykyisen hallituksen tavoite on saada käyttöön 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Lapissa käytetään energiaa vuosittain n. 900 milj € edestä. Tästä liikenteen osuus on noin puolet eli 450 milj €. Nykyinen teknologia mahdollistaa puun kaasuttamisen ja käyttämisen polttoaineena kaasuajoneuvoissa, hajautetussa sähköntuotannossa sekä tuotantona suuremmissa yksiköissä. Fossiilisista polttoaineista aiheutuva pääomapako jäisi Lapin alueelle. Suomessa on paljon metsää, josta voidaan jalostaa polttoainetta tuontipolttoaineen sijaan.

Prosessissa sivutuotteena tulevan lämmön sekä hiilidioksidin käyttömahdollisuudet tukemaan muuta elinkeinoelämää. Vähähiilisyyden ja energiatehokkaiden menetelmien lisääminen ja kehittäminen tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä ja näiden toimintamallien kehittäminen alueellamme on erityisen tärkeää. 

Tässä esiselvityksessä on tarkoituksena selvittää puun kaasutukseen liittyviä ratkaisuja, osaamista, teknologiaa, kustannuksia sekä kannattavuutta liityen puukaasun (osittain myös biokaasun) käyttöön liikenteen polttoaineena. 

 

Mikä tämä hanke on?

 • Hanke on EAKR-rahoitteinen selvityshanke, jolla pyritään estämään liikenteen polttoaineiden (öljy) käytön aiheuttama pääomapako pois Lapin alueelta
 • Tällä selvityksellä luodaan pohjaa vähähiilisyyden edistämiseen Lapissa sekä mahdollistetaan paikallisten, uusiutuvien energiamuotojen käyttöä liikenteessä.
 • Yhteistyötä muiden kierto-/biotalouden kanssa
 • Tukee Lapin energiaomavaraisuutta
 • Hankkeessa selvitetään teknologiat ja kustannukset:
  - puun kaasutuksesta
  - tuotekaasun puhdistuksesta ja metanisoinnista
  - polttoaineen tankkausasemasta
  - synergiahyödyt
  - yhteistyö ja verkostoituminen
  - kaasumaisen polttoaineen jakeluun liittyvät tekniset toteutukset
  - selvityksen metanisointilaitteiston yhteensopivuudesta muiden kaasumaisten biopolttoaineiden kanssa
  - kustannus- ja kannattavuuslaskennan yksiköstä ja kokonaisuudesta
  - laitteistojen toteutettavuus ja yhteensovittaminen
 • Hankkeen saaman rahoituksen summa on 68667 €. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 98096 €.


Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta

Lisätietoja:

Vesa-Matti Ruismäki
Jänkätie 1
96300 Rovaniemi 
020 798 4901
vesa-matti.ruismaki(at)redu.fi