header image header image

Ohjaa opiskelijaa pohtimaan ja tarkentamaan osaamistavoitteitaan – tekemään tulevaisuutta koskevia valintoja

HOKSaa yksilöllisesti – auta opiskelijaa oman polun rakentamisessa

Ohjaa opiskelijaa asettamaan itselleen tavoitteita omalla yksilöllisellä opintopolulla henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman avulla. Tue opiskelijaa aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen omaa tulevaisuuttaan rakentaessa. Tunnista ja tunnusta opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista koulutuksesta, työstä tai vapaa-ajalta osana HOKS-keskustelua. 

Päivitä opiskelijan HOKSia koko koulutuksen ajan yhdessä opiskelijan kanssa. Huomioi opiskelijan tarpeet ja osaamisen hankkimisen tavoitteet myös vuorovaikutuksessa opiskelijan huoltajan, työpaikkaohjaajan ja muiden oppilaitoksen ohjaajien kanssa. Samalla tuet myös opiskelijan urasuunnittelua – työuran lisäksi siihen kuuluu kiinteästi myös jatkokoulutusvaihtoehtojen miettiminen ja opiskelijan oman osaamisen esittelemisen taidot.

Yhdessä ohjaten

Yhdessä ohjaamiseen osallistuvat kaikki oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvat. Omaohjaajana olet opiskelijan keskeinen ohjaaja ja toimit myös tiiviissä yhteistyössä muun ohjaushenkilöstön kanssa. Ohjauksen avoin ja välitön ilmapiiri mahdollistaa vuorovaikutuksen, jonka turvin kouluyhteisön jäsenet voivat rakentaa osaamistaan.

Yhdessä ohjaaminen:
- sitouttaa opiskelijan opintoihin ja auttaa häntä tavoitteiden saavuttamisessa sekä tarjoaa tarvittaessa erityisen tuen mukaiset toimenpiteet
- mahdollistaa opiskelijalle osaamistarpeiden ja tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen hankkimisen
- tarjoaa turvalliset, monipuoliset ja viihtyisät oppimisympäristöt, joissa opiskelija voi hankkia ja näyttää tutkinnon perusteiden mukaista osaamista
- antaa opiskelijalle kehittävää palautetta osaamisen kehittymisestä suullisesti tai kirjallisesti suhteessa tutkinnon perusteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin

Ohjaa opiskelijaa kehittymään ammatillisesti ja välittämän tulevasta

Tulevaisuusajattelun ydin on ajatus tulevaisuudesta avoimena ja useita erilaisia mahdollisuuksia sisältävänä. Ohjaamasi opiskelijan tulevaisuus ei ole ennalta määrätty vaan hän voi vaikuttaa siihen omilla teoillaan ja valinnoilla. Ajattelemalla tulevaisuutta opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia vaihtoehtoja ja kehittämään ymmärrystäsi valintoihin vaikuttavista tekijöistä.


Tulevaisuusajattelu on ihmiselle luontaista, mutta sitä voi myös oppia ja opettaa. Tulevaisuusohjauksessa opiskelija saa ajattelun ja toiminnan välineitä, joiden avulla hän pystyy jäsentämään tulevaisuutta koskevia odotuksia sekä varautumaan erilaisiin tapahtumaketjuihin. Samalla hän rakentaa kykyään nähdä itsensä myös tulevaisuudessa, osana yhteisöä ja ympäristöä:
- Osana henkilökohtaista HOKS- ja uraohjausta (YTO opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1osp) opiskelija pääsee osaamismatkalle tulevaisuusohjauksen työkaluilla varustettuna
- Opiskelija oppii tunnistamaan vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja kehittämisen kohteita
- Opiskelija saa valmiuksia tehdä tulevaisuutta koskevia valintoja ja päätöksiä
- Opiskelija on valmiimpi esittelemään osaamistaan siirtyessään työelämään tai jatko-opintoihin

Kehity ohjaajana ja tue opiskelijaa rakentamaan yksilöllinen polku kohti tulevaa. Ohjaa yhdessä muiden ohjaajien kanssa.

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif