header image header image

Tukee ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista

Vuoden 2018 alusta Suomessa toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi. Sen myötä nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus yhdistyvät. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKS). Opiskelijoiden ohjauksen tehtävänä on tukea osaamisen hankkimista monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä.

Toteuttajat

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin –hankkeen toteuttajina ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun hankeyhteistyötä tekevät toimijat. Hankkeen toiminta-aika on 1.12.2017 - 31.5.2020.

Hankkeen budjetti on 667 478 €. Rahoittajina toimijat Euroopan sosiaalirahasto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin Yliopisto ja Lapin Ammattikorkeakoulu. Tukipäätöksen on tehnyt Pohjois – Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta hallinnoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU).

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA –hanke) tukee ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja läpäisyä Lapissa. Hankkeen myötä siirtymät työelämään ja jatko-opintoihin nopeutuvat ja tehostuvat. Hanke kehittää lappilaisten ammatillisen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön kykyä työllistävien henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan ja toimeenpanoon. Se joustavoittaa siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta suoraan työhön sekä jatko-opintojen kautta työhön.

Tavoiteet ja toiminta

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin –hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan kuusi erilaista, vetovoimaa, läpäisyä sekä siirtymiä tukevaa oppimis- ja ohjauspolkua ammatillisiin opintoihin. Polkuja toteutetaan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa (HOKS) toteutettaessa. Niissä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia, ammattitaitoa kehittäviä oppimisympäristöjä. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on laadittava kaikille ammatillisen tutkinnon suorittajille. Suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä.

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin –hankkeessa rakennetaan ja toteutetaan opintojen henkilökohtaistamiseen ohjaava opettajien 15 osaamispisteen täydennyskoulutusohjelma. Opettajia ja ohjaajia koulutetaan henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan ja niihin tukeutuvan ohjauksen toteuttamiseen. Koulutuksessa perehdytään eri oppimisympäristöihin sekä tutkinnon osiin soveltuviin ohjauksen sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnin tapoihin. Täydennyskoulutus sisältää yhden pakollisen henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan opastavan pakollisen osion sekä kaksi ohjausmenetelmiin opastavaa valinnaista osiota. Eri poluista ja niillä toteutuvista ohjaustavoista julkaistaan hankkeessa erillinen ohjausopas sekä verkkoportaali, joita hyödynnetään ammatillisen koulutuksen ohjaajien täydennyskoulutuksessa sekä myöhemmin henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin –hankkeessa kehitetään eri kouluasteiden välistä yhteistyötä Lapissa. Siinä kehitetään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatapoja ja käytäntöjä. Hanke hyödyntää tässä eurooppalaista ja kansallista osaamisen viitekehystä. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan erilaisia väyliä korkeakouluihin. Hankkeessa eri koulutusasteilla toimivat opettajat ja ohjaajat verkostoituvat keskenään. 

Toimenpiteet toteutetaan kokonaisuuksina, joissa vastuualueita on jaettu eri toimijoiden kesken. Kaikki toimijat ovat kuitenkin mukana eri toimenpidekokonaisuuksissa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä vastaa oppimisen ja ohjauksen polkujen rakentamisesta ja pilotoinnista, Lapin yliopisto vastaan opettajien osaamisen kehittämisestä ja verkostoitumisesta (täydennyskoulutusohjelma) ja Lapin ammattikorkeakoulu vastaa koulutusasteiden välisen toiminnallisen yhteistyön kehittämisestä. Tuotteiden levittämisestä toteuttajat vastaavat yhdessä.

Hankkeen suunnitelman mukaisesti

 1. Kehitetään kuusi erilaista oppimispolkua ja välineitä henkilökohtaiseen ohjaukseen näistä poluista muodostuvilla oppimisreiteillä. Kehitettävien ja pilotoitavien polkujen myötä oppimisympäristöt monipuolistuvat, opinnot henkilökohtaistuvat ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismahdollisuudet laajenevat. Tuloksena koulupudokkuus ja opintojen keskeyttäminen vähenevät ja siirtymät toisen asteen koulutuksesta työhön ja ylemmän asteen oppilaitoksiin muuttuvat sujuvimmiksi:
   
    - Digitaaliset oppimisympäristöt -polku
    - Työpaikalla tapahtuva oppiminen -polku
    - Kansainväliset oppimisympäristöt -polku
    - Korkea-asteen koulutukseen -polku
    - Matkalla yrittäjäksi –polku
    - Tuettu oppilaitoksen työpajat –polku.
   
 2.  Suunnitellaan ammatillisen oppilaitosten opettajien, opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistavatäydennyskoulutusohjelma (15 op). Ohjelma valmentaa osallistuja erityisesti toisen asteen opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan, erilaisissa oppisympäristöissä ohjaamiseen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.
   
 3. Lappilaisten oppilaitosten toiminnallinen yhteistyö laajenee ja sujuvoituu. Osaamisperusteisuus vahvistuu kaikilla kouluasteilla. Opiskelijoiden siirtymät kouluasteelta toiselle, koulutuksen ja työelämän välillä, koulutuksen ja yrittäjyyden välillä ja myös eri alueiden välillä sujuvoituvat.

 4. Hankkeessa kehitetyt uudet menetelmät, käytännöt ja työtavat levitetään laajemmin alueelliseen ja kansalliseen käyttöön.

  Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin –hanke (EPPA) edistää erityisesti ryhmien, joiden suhteen koulutuksen vetovoima ja läpäisy ovat olleet heikkoja, siirtymiä ammatillisen koulutuksen kautta työhän ja jatko-opintoihin. 

Vipuvoimaa 2014-2020 -logoEU-ESR_300.png

Hankkeen tulokset

Hanke on käynnissä. Hankkeen tulokset esitellään tässä myöhemmin.

Lisätietoa ja yhteystiedot

Ritva Vartiainen
Projektipäällikkö
Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin –hanke (EPPA)

Lapin koulutuskeskus Redu
Korvanranta 50
96300 Rovaniemi

puh. 020 798 4320, 040 847 3676
ritva.vartiainen(at)redu.fi
www.redu.fi/eppa


Jonna Löf
Projektikoordinaattori, Lapin AMK
Puh. 040 708 0724
jonna.lof(at)lapinamk.fi

Lapin AMK
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi


Päivi Holopainen
Suunnittelija, Lapin yliopisto
Puh. 040 484 4087
paivi.holopainen(at)ulapland.fi

Lapin yliopisto
Hallituskatu 20 B
96100 Rovaniemi

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif