header image header image

Osaavalla ohjauksella yksilöllisille poluille

 

Tavoitteet

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA-hanke) tukee ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja läpäisyä Lapissa. Lappilaisten eri kouluasteiden välinen toiminnallinen yhteistyö laajenee ja sujuvoituu. Hanke kehittää lappilaisten ammatillisen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan ja toimeenpanoon. Se joustavoittaa opiskelijoiden siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta työelämään tai jatko-opintoihin. Osaamisperusteisuus vahvistuu kaikilla kouluasteilla.

 

Toteuttajat

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin –hankkeen toteuttajina ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun hankeyhteistyötä tekevät toimijat. Hankkeen toiminta-aika on 1.12.2017 - 30.9.2020.

Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan sosiaalirahasto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. Tukipäätöksen on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta hallinnoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU).

Toiminta

1. Polut / oppimisympäristöt
Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin -hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan kuusi erilaista, vetovoimaa, läpäisyä sekä siirtymiä tukevaa osaamisen kehittämisen polkua. Polut toteutuvat osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Poluilla hyödynnetään monipuolisesti erilaisia, ammattitaitoa kehittäviä oppimisympäristöjä.

Hankesuunnitelman mukaiset osaamisen kehittämisen polut / oppimisympäristöt:
- Digitaaliset oppimisympäristöt -polku
- Työpaikalla tapahtuva oppiminen -polku / oppimisympäristö
- Kansainväliset oppimisympäristöt -polku
- Korkea-asteen koulutukseen -polku / oppimisympäristö
- Matkalla yrittäjäksi -polku / oppimisympäristö
- Tuettu oppilaitoksen työpajat -polku / oppimisympäristö.


2. Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutus

Hankkeessa suunnitellaan ammatillisen oppilaitosten opettajien, opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistava täydennyskoulutusohjelma (15 op). Ohjelma valmentaa osallistuja erityisesti toisen asteen opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan, erilaisissa oppisympäristöissä ohjaamiseen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.


3. Eri kouluasteiden välinen yhteistyö
Hankkeessa kehitetään eri kouluasteiden välistä yhteistyötä Lapissa. Toiminnallinen yhteistyö vahvistaa opettajien ja ohjaajien verkostoitumista, samalla kehittäen erilaisia väyliä korkeakouluihin sekä ohjauksen toimintatapoja. Lisäksi kehitetään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatapoja ja käytäntöjä perustuen eurooppalaiseen ja kansalliseen osaamisen viitekehykseen.


4. Kehittämistyön tulokset
Kehittämistoimenpiteet toteutetaan kokonaisuuksina, joissa vastuualueita on jaettu eri toimijoiden kesken. Kaikki toimijat ovat kuitenkin mukana eri toimenpidekokonaisuuksissa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä vastaa oppimisen ja ohjauksen polkujen rakentamisesta ja pilotoinnista, Lapin yliopisto vastaan opettajien osaamisen kehittämisestä ja verkostoitumisesta (täydennyskoulutusohjelma) ja Lapin ammattikorkeakoulu vastaa koulutusasteiden välisen toiminnallisen yhteistyön kehittämisestä.

Tuotteiden levittämisestä toteuttajat vastaavat yhdessä. Eri poluista ja niillä toteutuvista ohjauskäytänteistä julkaistaan ohjauksen työkalupakki ja -opas sekä verkkoportaali. Hankkeessa kehitetyt uudet menetelmät, käytännöt ja työtavat levitetään laajemmin alueelliseen ja kansalliseen käyttöön.

Lisätietoa ja yhteystiedot

Ritva Vartiainen
Projektipäällikkö, REDU
Puh. 020 798 4320, 040 847 3676
ritva.vartiainen(at)redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU
Korvanranta 50
96300 Rovaniemi

Jonna Löf
Erityisasiantuntija, Lapin AMK
Puh. 040 708 0724
jonna.lof(at)lapinamk.fi

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
Päivi Holopainen
Suunnittelija, Lapin yliopisto
Puh. 040 484 4087
paivi.holopainen(at)ulapland.fi

Lapin yliopisto
Hallituskatu 20 B
96100 Rovaniemi
Katri Kuusela
Koulutuspäällikkö, Lapin yliopisto
Puh. 040 5161 054
katri.kuusela(at)ulapland.fi

Lapin yliopisto
Hallituskatu 20 B
96100 Rovaniemi

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif