Järjestyssääntöihin täydennyksiä ja muutoksia 1.8.2022 alkaen

2.8.2022 julkaistu

Kuntayhtymän johtaja on 1.8.2022 päätöksellä A6/2022 vahvistanut lainsäädännön muutoksista johtuvat täydennykset ja muutokset REDUn järjestyssääntöihin ja menettelyohjeisiin järjestysääntörikkomuksissa.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutokset ja uusi Tutkintokoulutuksiin valmentavan (TUVA-) koulutuksen laki muuttivat hieman REDUn oppilaitoksen ja asuntoloiden asumisen järjestyssääntöjä. Samalla päivitettiin myös henkilökuntaa koskevat menettelyohjeet koskien järjestyssääntörikkomuksia.

Oppilaitoksen järjestysääntöjen muutokset

REDUn järjestysääntöihin on tehty seuraavat muutokset:

 • Opiskelijalle on lisätty lakisääteinen velvollisuus asialliseen käyttäytymiseen
  Järjestyssääntöihin on lisätty turvallisuutta koskevaan 5 §:ään L164/2022 94 §:n mukainen opiskelijan velvollisuuksien lisäys:

  Opiskelijan on käyttäydyttävä asiallisesti, muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä opiskelijan on toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

 • Lisätty viittaukset TUVA-lakiin
  Lisätty kohtaan 1.1 viitaukset uuteen Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen lainsäädäntöön L1218/2020.

 • Kurinpitorangaistukset ovat nyt kurinpitotoimenpiteitä
  Lainsäädännöstä poistui sana "rangaistus" kurinpidosta. Järjestyssääntörikkomuksista opiskelijalle voidaan määrätä kurinpitotoimenpiteitä.
   

Asuntoloiden asumisen järjestyssääntöjen muutokset:

REDUn asumisen järjestyssääntöihin ja menettelyohjeisiin sääntörikkomuksissa on tehty seuraavat muutokset:

 • Oppivelvollisen erottamisen muutos
  Kohtaan 2.7 on tehty ammatillisen koulutuksen lakimuutoksen L 164/2022 93 §:n mukainen korjaus koskien oppivelvollisten asuntolasta erottamista.

 • Häirintää, kiusaamista ja syrjintää koskevat menettelyohjeet ovat samat asuntolassa ja oppilaitoksessa
  Menettelyohjeeseen on lisätty uusi kohta 2.8, jossa muistutetaan, että myös asuntolaa koskee samat häirintää, kiusaamista ja syrjintää koskevat säännöt ja ohjeet, kuin oppilaitosta. Lisäksi kohdassa ohjeistetaan asuntoloiden henkilökuntaa ilmoittamaan alaikäisten opiskelijoiden kiusaamista ja syrjintää koskevista havainnoista/tiedoista eteenpäin oppilaitoksen ohjaushenkilöstölle tai suoraan huoltajalle sekä missä häirintä-, kiusaamis- ja syrjintätapauksissa tehdään lastensuojeluilmoitus.
   
 • Alaikäisiltä kielletyistä esineistä ja aineista voidaan myös erikseen sopia huoltajan kanssa
  Kohdassa 2.5 tarkennettu ohjetta, että kiellettyjen esineiden ja aineiden luetteloa voidaan täydentää ja niiden haltuunotosta voidaan myös erikseen sopia alaikäisen opiskelijan huoltajan tai edunvalvojan kanssa.

 • Uusi TUVA-laki
  Lisätty teksteihin maininta L1215/2020 mukaisesta tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA) ja opiskelijoista, sillä myös heitä asuu ja majoittuu asuntoloissa.

 

Liitteet:

Uudet järjestysäännöt REDU.FI -verkkosivulla:

Liitteenä oleva päätös sisältää myös muuttuneet järjestyssäännöt ja menettelyohjeet, joihin muutokset on korostettu punaisella tekstivärillä.