Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

REDUn Visio 2030 ja arvolupauksen on REDUn yhtymäkokous vahvistanut  21.12.2017.  Stratgiset kehitättämisen painopistealueet vuosille 2021 - 2023 on vahvistanut yhtymäkokous 18.12.2020.

Strateginen johtaminen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) johtaminen perustuu kuntayhtymän strategiaan, talousarvioon/taloussuunnitelmaan sekä muihin yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen päätöksiin (REDU Hallintosääntö 16.6.2017, 2§).

REDUn toiminnan lähtökohtana on kuntayhtymän perustehtävä, josta jäsenkunnat ovat perussopimuksessa sopineet (Perussopimus 1.6.2017, 4§) sekä toiminnan arvoperustaan, joka on kuvattu arvolupauksena.

REDU 2030 -visiossa on kuvattu tahtotila, millaisena haluamme REDUn olevan vuonna 2030. Perustehtävän, arvolupauksen ja vision pohjalta on määritelty osana toiminta- ja taloussuunnittelua strategiset kehittämisen painopistealueet suunnitelmakaudelle 2021– 2023.

Alla olevassa kaaviossa on esitetty REDU 2030-visio, arvolupaus sekä kehittämisen painopistealueet.

REDU 2030-visio, arvolupaus ja kehittämisen strategiset painopistealueet 2021 - 2023 -kaaviokuva - kaaviokuvan sisältö on esitetty alasivuilla tekstinä.

Alla olevilla sivulla ja liiteenä on tarkemmin kuvattu perustetävä, arvolupaus ja visio.

REDUlaisen arvolupaus: Olemme yhdessä tekeviä, vastuullisia ja asiakaslähtöisiä REDU 2030 - visio: Olemme askeleen edellä osaamisen kehittämisen ratkaisuissa