Lapin koulutuskeskus REDU

5 LUKU: Kurinpitorangaistukset

5.1 Opiskelijat ja vierailijat

Opiskelijalle, joka rikkoo järjestyssääntöjä, voidaan antaa kurinpitorangaistus. Opiskelijalle annettavasta kurinpitorangaistuksesta on säädetty Lain ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 85§:ssä. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen.

REDUun on laadittu erillinen menettelytapaohje ja suunnitelma henkilökunnalle, miten menetellään, kun opiskelija tai vierailija rikkoo järjestyssääntöjä.
 

5.2 Henkilökunta

Henkilökuntaan kuuluvalle, joka rikkoo järjestyssääntöjä, voidaan antaa kirjallinen huomautus, varoitus, pidättää virantoimituksesta tai palvelusuhde voidaan purkaa siten, kuin Työsopimuslaissa 66/2001 tai Laissa kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 on erikseen säädetty.

Näistä henkilökunnalle annettavista kurinpitotoimenpiteissä menetellään REDUn antamien tarkempien menettelyohjeiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Näitä ovat mm.:

  • Ohje työkyvyn ja työssäjaksamisen tukemiseen
  • REDUn ohje huomautuksen ja varoituksen antamisesta.