Lapin koulutuskeskus REDU

3 LUKU: Omaisuuden käsittely ja käyttö

10 § REDUn ja oppilaitosten irtain omaisuus

Huolehdimme oppilaitoksen omaisuudesta ja opetukseen tarkoitetuista laitteista ja välineistä.


Nämä REDUn irtainta omaisuutta koskeva säännöt koskevat kaikkia REDUssa ja sen oppilaitosyksiköissä toimivia, opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita. Koulutuskuntayhtymän irtaimella omaisuudella tarkoitetaan tässä sääntökohdassa kalusteita, laitteita, opetusvälineitä, kulkuneuvoja, aineita ja tarvikkeita sekä myös IT-verkkoja, -laitteita ja ohjelmistoja jne.

REDUn omaisuutta käytetään huolellisesti, käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Raaka-aineita ja energiaa käytetään säästeliäästi. Huolimattomasta, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tahallisesta omaisuuden vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus siten kuin vahingonkorvauslaissa (L412/1974) säädetään.

REDUn omaisuuden käyttäminen tai lainaaminen muuhun kuin opetus, opiskelu tai työtehtävien hoitamiseen on kielletty. Opiskelijalle voidaan antaa opiskelua varten ja henkilökunnalle työtehtävien hoitamista varten käyttöön REDUn omaisuutta.

Opiskelijalta voidaan laina-ajaksi periä vakuusrahaa lainatusta omaisuudesta. Vakuusrahalle ei makseta korkoa. Vakuusraha palautetaan, mikäli opiskelija palauttaa lainatun omaisuuden käyttökuntoisena. Opiskelija saa kuljettaa oppilaitoksen ajoneuvoa ohjaajan tai opettajan luvalla. Opiskelijalla ja henkilökuntaan kuuluvalla pitää olla ko. ajoneuvoluokan kuljettamiseen vaadittava voimassa oleva ajokortti.

Omaisuuden rikkoontuminen, katoaminen tai siitä koskeva vika tai puute on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle.
  

11 § Yksityinen omaisuus

Huolehdimme omaisuudestamme.

REDU ei vastaa alueellaan olevasta yksityisestä omaisuudesta, arvoesineistä ja rahoista. REDUn sisätiloista löytynyttä yksityistä omaisuutta lukuun ottamatta elintarvikkeita tms. pilaantuvia tuotteita, säilytetään yhden lukuvuoden. Löytötavarat on toimitettava virastomestarille. Hän tiedottaa löytötavaroista tarvittaessa.

Löytyneet arvoesineet sekä yleiseltä piha-alueilta löytyneet esineet toimitetaan poliisin löytötavaratoimistoon. 
 

12 § Kiinteistöjen käyttö

Kiinteistöjen kunto ja siisteys ovat osa työviihtyvyyttä.

Nämä REDUn kiinteistöjä säännöt koskevat kaikkia REDUn kiinteistöjen käyttäjiä eli opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita. Kiinteistöllä tarkoitetaan rakennuksia, niiden ulko- ja piha-alueita tiloja sekä kiinteistöjen kiinteitä laitteita ja kalusteita (sähkö-, vesi-, ilmastointilaitteet, hissit jne).

Kiinteistöjen käyttäjän on noudatettava Kiinteistöpalvelun antamia määräyksiä ja ohjeita.

Kiinteistön käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan kiinteistöä koskevista vioista ja poikkeamista virastomestarille.

Kiinteistön käyttäjä on velvollinen korvaamaan ohjeiden vastaisella toiminnalla aiheuttamansa vahingon. Mm. hälytys- tai kulunvalvontajärjestelmän aiheuttaman väärän hälytyksen kustannukset maksaa hälytyksen aiheuttaja. Mikäli kiinteistöjen käyttäjä aiheuttaa palohälytyksen rikkomalla järjestyssääntöjä tai muuten tahallisesti, peritään häneltä Pelastuslaitoksen laskuttama summa kokonaisuudessaan (n. 1000 €).

Tahallinen kiinteistön (esim. seinät) tai kalusteiden sotkeminen on ilkivaltaa, joka aiheuttaa korvausvelvollisuuden.