Lapin koulutuskeskus REDU

2 LUKU: Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

1 § Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen sekä opettajan tai ohjaajan kanssa sovittuihin tapaamisiin.

Opiskelijan tavoitteena olevan tutkinnon tai koulutuksen sisältyvistä tutkinnon- tai koulutuksen osista (opinnoista) ja niiden toteuttamistavoista, aikatauluista sovitaan opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa eli HOKS:ssa.

  • Opiskelijan on osallistuttava oppilaitoksessa järjestettyyn opetukseen, verkossa tapahtuvaan etäopetukseen ja itsenäiseen opiskeluun opiskelijan lukujärjestyksen tai opiskelijan kanssa erikseen sovittujen henkilökohtaisten aikataulujen mukaisesti.
  • Opiskelijan on osallistuttava hänelle suunniteltuun työpaikalla järjestettyyn koulutukseen työpaikalla hänelle laaditun koulutussopimuksen tai oppisopimuksen mukaisesti.
  • Opiskelijan on myös osallistuttava opettajan tai ohjaajan kanssa sovittuihin muihin mm. HOKS-, ohjaustapaamisiin, kuulemistilaisuuksiin jne.

Opiskelijan on tehtävä annetut oppimistehtävät.

Pelkkä läsnäolo ei riitä oppilaitoksessa tai etäopetuksessa tapahtuvaan opetukseen osallistumiseen. Opiskelijan on tehtävät opetuksessa hänelle annetut oppimistehtävät ohjeiden mukaisesti. Jos opiskelija kieltäytyy tekemästä opetustilanteessa hänelle annettuja oppimistehtäviä, opettaja voi evätä opiskelijalta oikeuden osallistua opetukseen seuraavaan taukoon tai enintään työpäivän loppuun saakka. Toistuva kieltäytyminen johtaa kurinpitomenettelyyn. Myös annetut koti- ja itseopiskelutehtävät on tehtävä annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.
 

Opetukseen tullaan ajoissa.

Opetus ja ohjaus alkavat täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Opettaja voi evätä myöhästyneeltä opiskelijalta oikeuden osallistua opetukseen ja ohjaukseen, mikäli myöhästyneen opiskelijan mukaan ottaminen häiritsee oleellisesti ajoissa tulleiden oppimista, ohjausta ja opetusjärjestelyjä.
 

Voit olla poissa opetuksesta, jos saat siihen luvan

Opetuksesta ja ohjauksesta vastaava opettaja voi antaa opiskelijan pyynnöstä luvan poissaoloon opetuksesta yksittäisten tuntien osalta, mikäli opiskelija osaa ko. opetuksessa opiskeltavan asian.

Opiskelijalle voidaan myöntää erityisin perustein lupa poissaoloon useamman työpäivän ajaksi silloin, kun on varmistettu, ettei poissaolo vaaranna opiskelijan tutkinnon tai koulutuksen osan suorittamista. Opiskelijan on haettava lupa poissaoloon kirjallisesti käyttäen poissaolohakemuslomaketta. Poissaolohakemukseen opiskelijan on haettava lupa poissaoloon kaikilta niiltä opettajilta, joiden opetuksesta on tarkoitus olla poissa. Hakemus toimitetaan opettajien allekirjoitusten jälkeen omaohjaajalle.
 

Yli 5 työpäivää kestävä luvallinen poissaolo vaikuttaa tukiin

Yli viisi työpäivää kestävä luvallinen poissaolo keskeyttää opiskelun. Tämä tarkoittaa, että opiskelija ei ole oikeutettu keskeytysjakson aikana opintososiaalisiin etuihin, kuten ateriaetuun. Kelan opintotuki saattaa myös katkeaa tai se saatetaan myöhemmin periä takaisin.

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan työaikoja ja sääntöjä.
Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan työaikoja ja sääntöjä siten, kun koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa on sovittu. Työnantaja tai työpaikkaohjaaja voi antaa opiskelijalle vapautuksen osallistumisesta yksittäisten työtuntien osalta perustellusta syystä. Mikäli vapautusta työpaikalla järjestettävässä koulutukseen osallistumisesta halutaan kokonaisia työpäiviä tai se on toistuvaa, asiasta on sovittava ohjaavan opettajan kanssa.
 

Opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan.

Opiskelijan on hankittava poissaolon tai myöhästymisen aikana toteutuneessa opetuksessa hankittavaksi tarkoitettu osaaminen riippumatta poissaoloon tai myöhästymiseen johtaneista syistä.
 

Emme tule sairaana oppilaitokseen!

Huolehdimme omasta ja muiden terveydestä. Emme tule sairaana oppilaitoksen tiloihin ja tilaisuuksiin ja näin mahdollisesti tahtomattamme tai tahallisesti tartuta muita oppilaitosyhteisössä toimivia.
 

Poissaoloista on aina ilmoitettava!

Mikäli opiskelija sairastuu tai muusta syystä ei pääse osallistumaan opetukseen tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen hänen on viipymättä ilmoitettava poissaolosta omaohjaajalle ja kaikille niille opettajille ja työpaikkaohjaajille, joiden opetuksesta tai työpaikalla oppimisesta ollaan poissa. Ilmoittamiseen voi käyttää sähköpostia tai tekstiviestiä. Tekstiviestillä ilmoittaessa on viestissä oltava opiskelijan nimi, jotta opettaja voi tietää kuka on poissa. Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta poissaolosta on ilmoitettava työpaikkaohjaajalle sekä ohjaavalle opettajalle.
 

Yli 3 päivän sairauspoissaoloista on oltava todistus

Sairauspoissaolojen osalta noudatetaan samaa periaatetta kuin yleisesti työelämässä. Opiskelija voi olla opiskelijan huoltajan tai asuntolaohjaajan tai 18 vuotta täyttäneen opiskelijan omalla ilmoituksella poissa äkillisessä flunssa yms. tapauksessa enintään 3 työpäivää. Näitä omalla, huoltajan tai asuntolaohjaajan ilmoituksella olevia poissaloja saa olla enintään 4 kertaa lukuvuodessa.

Mikäli kyse on vakavammasta sairaudesta ja sairauspoissaolo pitkittyy yli 3 työpäivää kestäväksi, opiskelijan on viimeistään 3 sairauspoissaolopäivänä hakeuduttava terveydenhuoltajan tai lääkärin vastaanotolle ja saatava kirjallinen todistus sairaudesta. Yli 4 kertaa lukuvuodessa toistuvissa lyhyissä alle 3 päivän sairauspoissaoloissa oppilaitos voi määrätä opiskelijan opiskeluterveydenhuollon tai lääkärin tarkastuksen.

Poissaolon jälkeen opiskelijan on toimitettava omaohjaajalle hyväksyttävä selvitys tai todistus poissaolon syystä. Työpakalla järjestettävässä koulutuksessa todistus toimitetaan työpaikkaohjaajalle ja kopio siitä ohjaavalle opettajalle.
 

Seuraukset luvattomasta poissaolosta (yli 5 työpäivää poissa)

Luvattomiin yli 5 työpäivää kestäviin yhtäjaksoisiin poissaoloihin puututaan, mikäli opiskelija ei toimita omaohjaajalle poissaolosta pätevää selvitystä poissaolon syystä. Opiskelija ja alaikäisen opiskelijan huoltaja kutsutaan tällöin kuulemistilaisuuteen, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Mikäli opiskelija ei saavu kuulemistilaisuuteen, hänet katsotaan eronneeksi siitä päivästä alkaen, kun hän ollut yhtäjaksoisesti poissa. Alle 29 vuotiaan opiskelijan osalta tehdään myös ilmoitus opiskelijan kotikunnan etsivälle nuorisotyölle. Myös Kelalle, Työvoimaviranomaisille (TE-keskus) jne. menee tieto opiskelun keskeytymisestä. Luvattomat toistuvat poissaolot sekä yli 5 työpäivää kestävät luvalliset poissaolot vaikuttavat opiskelijan saamiin opintososiaalisiin etuihin (opintotuki, työttömyysetuus yms.), sillä opiskelun päätoimisuus ei täyty. Luvaton poissaolo voi siten johtaa esim. opintotuen takaisinperintään.
 

2 § Opiskeluaika

Opiskeluajasta sovitaan HOKS:ssa

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan ja hyväksytään oma henkilökohtainen suunnitelma (HOKS), jossa suunnitellaan ja sovitaan opiskelijan henkilökohtaisesta opiskeluajasta. Opiskeluaika vaihtelee mm opiskelijan aiemman osaamisen perusteella. Tarvittaessa opiskeluaikaa muutetaan opiskelun aikana HOKS:n suunnitelmien muuttuessa.
 

3 § Asiallinen käyttäytyminen

Nämä yleiset asiallisen käyttäytymisen säännöt koskevat kaikkia oppilaitoksessa toimivia, opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita.
 

Käyttäydymme asiallisesti ja huomiomme toiset

Kunnioitamme toisiamme ja erilaisuutta. Kaikenlainen syrjintä ja kiusaaminen mm. henkilökohtaisten ominaisuuksien, sukupuolen, vammaisuuden, kansalaisuuden, etnisen taustan tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella on ehdottomasti kielletty.

Käyttäydymme asiallisesti ja kohteliaasti ja otamme huomioon toisemme niin oppilaitoksessa kuin sosiaalisessa mediassa. Toisten työ- ja opiskelurauhan sekä yleisen viihtyvyyden häiritseminen on kielletty. Kaikenlainen seksuaalinen häirintä on kielletty. Kiellettyä on myös yllyttää tai avustaa toista henkilöä kiusaamiseen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään.

Pukeudumme asiallisesti ja säädyllisesti hyvien tapojen ja tilanteen mukaan. Lämpimissä sisätiloissa emme pidä päällä ulkovaatteita ja päähinettä. Työtiloissa käytämme työtehtävien ja työturvallisuuden edellyttämää työ- ja suojavaatetusta sekä henkilökohtaisia suojaimia.

Huolehdimme myös omasta hygieniastamme, käsien pesusta ja emme yski päin toisia.

Otamme huomioon myös hajusteyliherkät henkilöt, emme käytä voimakkaita hajusteita.

Opiskelijaravintolassa noudatamme siisteyttä, hyviä ruokailutapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita sekä ruokailuaikoja. Hygieniasyystä emme käytä ravintolassa ulko- ja työvaatteita eikä päähinettä. Ruokailuastiat, -välineet, ruuantähteet ja roskat on toimitettava astiankeräyspisteeseen ohjeiden mukaisesti lajiteltuna.

Matkapuhelimien ja -viestimien sekä kameroiden käyttö opetus- ja ohjaustilanteissa muuhun kuin opetus- ja ohjauskäyttöön on kielletty.

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Opetus- ja ohjaustilanteiden taltioiminen eli äänittäminen ja kuvaaminen on kielletty ilman opettajan ja ohjaajan sekä muiden opetukseen tai ohjaukseen osallistuvien henkilöiden lupaa. Opetus- tai ohjaustilanteen tallennetta ei saa julkaista esim. internetissä tai sosiaalisessa mediassa ilman opettajan ja tallenteella esiintyvien lupaa. Kiusaamistarkoituksessa tehdyt julkaisut ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Oppilaitoksen avoimien tilaisuuksien tallentaminen on sallittu omaan käyttöön, ellei sitä ole erikseen kielletty. Tallenteen julkaisemiseen esim. internetissä tai sosiaalisessa mediassa tarvitset luvan kuvassa tai videolla esiintyviltä henkilöiltä sekä musiikki tms. esityksissä myös niiden oikeuksien haltijoita (tekijänoikeus). Tallenteiden julkaisija vastaa aina julkaisemastaan sisällöstä ja julkaisemisen aiheuttamista seuraamuksista.
 

4 § Ympäristö ja siisteys

Pidämme ympäristön siistinä ja viihtyisänä. Työympäristön siisteys on osa työturvallisuutta.

Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan jokaisella on velvollisuus pitää yllä järjestystä ja siisteyttä. Yhteiskuntavastuun mukaisesti kannamme vastuun myös ympäristöstämme; lajittelemme jätteet niille varatuille paikoille sekä käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä säästeliäästi.

Ruuat ja juomat nautimme niille varatuissa ruokailu- tms. tiloissa. Tiloissa, joissa on koneita, laitteita tai arkoja materiaaleja (esim. ATK-luokat) ruokien ja juomien nauttiminen on ehdottomasti kiellettyä. Näin säästymme mahdolliselta korvausvelvollisuudelta ja pidämme koneet, laitteet ja tietokoneet siisteinä ja käyttökuntoisina.

5 § Turvallisuus

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Toimintaamme ohjaavat monet lait, asetukset ja määräykset, kuten esim. Järjestyslaki 612/2003, Työturvallisuuslaki 738/2002, Pelastuslaki 379/2011, Rikoslaki 39/1889, Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 609/1986, Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 jne. Lakien ja asetusten lisäksi meillä on omia turvallisuusohjeita, joita jokaisen tulee noudattaa.

Jokaisen tulee noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä, noudatettava työn ja työolosuhteiden edellyttämä turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jokaisen on huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta, kuin muidenkin turvallisuudesta ja terveydestä. Jokaisella on myös velvollisuus välttää häirintää ja epäasiallista käytöstä.

Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa työolosuhteissa, työmenetelmissä, koneissa, laitteissa, työvälineissä, henkilösuojaimissa tms. havaitsemistaan vioista ja puutteista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle. Jos mahdollista viat ja puutteet tulee poistaa tai korjata. Ilmoituksen voi tehdä ohjaajalle, toimintayksikön virastomestarille tai turvallisuusilmoituksella turvallisuuspäällikölle. Turvallisuusilmoituslomakkeen sekä turvallisuuspäällikön yhteystiedot löydät sivulta: redu.fi/turvallisuus.

Jokaisella on velvollisuus käyttää asianmukaista vaatetusta (tietyillä aloilla esim. hupparin huput, roikkuvat nauhat/ketjut, liian avonaiset tai paljastavat vaatteet ovat kiellettyjä), suojavaatteita (työvaatetus, turvakengät), henkilösuojaimia (hengityssuojat, suojalasit, kuulosuojaimet, suojakäsineet, putoamisvaljaat yms.), jotta tapaturman vaaraa tai haittaa itselle tai muille ei aiheudu. Joillakin aloilla voi olla määräyksiä myös pitkien hiusten kiinni pitämisestä, meikkaamisesta, kynsien pituudesta ja lakkaamisesta tai korujen käytöstä. Opiskelija on velvollinen noudattamaan ohjaajansa antamia ohjeita näiden suhteen.

Koneita, työvälineitä, laitteita jne. käytetään huolellisesti ja ohjeiden mukaan. Niissä mahdollisesti olevia turvallisuus- ja suojalaitteita tulee käyttää ohjeiden mukaan, eikä suojavarusteita saa missään nimessä poistaa tai rikkoa. Vaarallisia aineita käsiteltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita (esim. suojaimet). Lisäksi tulee huomioida vaarallisten aineiden vaikutus ympäristöön ja huolehtia aineiden asianmukainen hävittäminen.

Läheltäpititilanteen, tapaturman, tulipalon, rikoksen tms. tapahtuman sattuessa, tulee välittömästi tehdä ilmoitus henkilökunnalle ja tarvittaessa soitettava hätänumeroon 112 lisäavun saamiseksi paikalle. Jokaisella on velvollisuus auttaa tarvittaessa esim. antamalla hätäensiapua.

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan turvallisuus- ja käyttäytymissääntöjä ja -määräyksiä. Koulutussopimuksella opiskelevat rinnastetaan työpaikoilla vuokratyövoimaan turvallisuusasioissa, jolloin oppilaitoksella ja työpaikalla on jaettu vastuu opiskelijan työturvallisuudesta. Oppisopimuksella opiskeleva opiskelijan turvallisuusvastuu on työpaikoilla.

Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia. Jos oppilaitoksessa tai työpaikoilla saa tietoonsa salassa pidettävää tai luottamuksellista tietoa, ei sitä saa jakaa eteenpäin, eikä käyttää hyödyksi tai toisen henkilön (tai yrityksen) vahingoittamiseksi.

6 § Liikenne ja ajoneuvojen pysäköinti

Noudatamme varovaisuutta liikenteessä, piha-alueilla ja pysäköintipaikoilla, nopeusrajoitus 20 km/h.

Matkalla oppilaitokseen ja työpaikalle noudatetaan yleistä varovaisuutta ja voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä.

Oppilaitoksen piha-alueilla ja pysäköintialueilla liikkuessa noudatetaan erityistä varovaisuutta. Ellei liikennemerkein ole toisin merkitty suurin nopeus piha-alueilla on 20 km/h.

Ajoneuvojen ja jalankulkijoiden on käytettävä oppilaitoksen alueella niille varattuja kulkureittejä ja teitä. Oppilaitoksen piha-alueilla voi liikkua myös raskasta kalustoa (mm. maanrakennusalan, logistiikan tai metsäalan kulkuneuvot), joihin tulee suhtautua erityisellä varovaisuudella.
 

Ajoneuvot saa pysäköidä vain niille varatuille paikoille (P-paikat).

Ajoneuvot (autot, pyörät, mopot jne.) on pysäköitävä niille varatuille, liikennemerkein tai ajoratamaalauksin merkityille paikoille (pysäköintiruudut). Ajoneuvojen pysäköinti puisto- ja viheralueille, ajoväylille, pelastusteille tai liikennemerkein osoitetuille paikoille on kielletty. Virhepysäköinnistä voi saada pysäköintivirhemaksun.

Pelastusteille pysäköidyt ajoneuvot voidaan siirtää tai hinata pois. Siirtokustannuksista ja siirrosta mahdollisesti ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista vastaa ajoneuvon omistaja tai haltija.
 

Varatuille P-paikoille saa pysäköidä vain pysäköintipaikan haltija.

Varatuille (maksetuille) pysäköintipaikoille ilman pysäköintipaikan haltijan lupaa pysäköinti on kielletty. Virhepysäköinnistä toisen paikalle voi saada pysäköintivirhemaksun.

Pysäköintipaikan autolämmitystolpan kansi on pidettävä aina lukittuna eikä siihen saa jättää lämmitysjohtoa sähköverkkoon kytkettynä silloin, kun sitä ei ole kytketty ajoneuvoon. Lämmityspistokkeet on tarkoitettu vain autopaikan lunastaneiden käyttöön.
 

Ajoneuvojen tyhjäkäynti on kielletty.

Ajoneuvojen tyhjäkäynti on kielletty oppilaitosten piha- ja pysäköintialueilla. Ajoneuvojen pakokaasut voivat kulkeutua sisätiloihin, jolloin ne heikentävät sisäilman laatua.
 

7 § Vilpillinen toiminta

Emme toimi vilpillisesti.

Opiskelija ei saa syyllistyä vilppiin oppimistehtäviä, työtehtäviä, näyttöjä, testejä tai kokeita tehdessään. Henkilökohtaisesti tehtäväksi tarkoitetut oppimistehtävät, työtehtävät, näytöt, testit tai kokeet on tehtävä itse. Myös toisen opiskelijan auttaminen vilppiin on kielletty.

Vilppi on epärehellinen keino tai teko toisen henkilön harhauttamiseksi. Vilppiä ovat muun muassa petos ja harhautus. Myös kokeissa ja testeissä lunttaamista tai toisen opiskelijan harjoitustyön kopioimista tai tentin tekemistä toisen opiskelijan puolesta pidetään vilppinä.

Vilpillisenä toimintana pidetään myös sitä, että opiskelija esittää omana itse tekemänään työnään toisen tekemän työn, tuotteen tai tekstin (plagiointi), kuvan tms. ilman, että työstä selviää, mikä osa siitä on mahdollisesti lainattu toisen työstä. 

8 § Kielletyt esineet, aineet ja niiden haltuun ottaminen

Emme tuo oppilaitokseen kiellettyjä esineitä.

REDUn tiloihin ja oppilaitoksiin ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Näitä kiellettyjä laittomia esineitä tai aineita ovat mm.:

  • toisen henkilön vahingoittamiseen tai lamauttamiseen käytettävät välineet ja aineet kuten aseet ja niihin liittyvät panokset, astalot, teräaseet, tainnuttimet, tainnutussumutteet, räjähdysaineet
  • huumausaineet ja niiden käyttöön tarkoitetut välineet
  • alle 18-vuotiaat lisäksi: päihteet, tupakkatuotteet, nuuskat ja tupakointivälineet, kuten sätkien valmistamiseen käytettävät välineet, sytkärit, tulitikut, sähkötupakat ja niissä käytettävät aineet.


Alle 18-vuotialla opiskelijalla voi olla hallussaan opetustilanteessa sytkäri tai tulitikut, mikäli niitä tarvitaan ko. opetustilanteessa ja opettaja on näin ohjeistanut.

Mikäli on syytä epäillä, että opiskelijalla on hallussaan laittomia esineitä, opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat sekä takavarikoida laittomat esineet ja aineet siten kuin Laissa ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 89§:ssä tarkemmin säädetään.
 

9 § Eläimet

Lemmikkieläinten ja muiden eläinten tuominen oppilaitoksen tiloihin on kielletty.

Avustajakoira on sallittu, mikäli henkilö tarvitsee sitä vammaisuuden perusteella (L380/1987).

Sallittuja on myös koulutukseen liittyvien palvelukoirien tai työkoiriksi koulutettavia pentujen sekä opas-, avustaja- ja terapiakoirien pentujen vierailut oppilaitoksessa toimialapäällikön luvalla, kun on ensin varmistettu, ettei siitä aiheudu vaaraa tai allergisia reaktioita muille opetustilanteeseen osallistuville.