Lapin koulutuskeskus REDU

2 LUKU: Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

1 § Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen

 Opiskelijan on osallistuttava opetukseen, työpaikalla järjestävään koulutukseen ja ohjaukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja opiskelijalle annettujen työjärjestysten tai opiskelijan kanssa erikseen sovittujen henkilökohtaisten aikataulujen mukaisesti.

Opetukseen ja ohjaukseen osallistumisella tarkoitetaan, että:

 • opiskelija on paikan päällä tai etäopetuksessa etäyhteyden välityksellä paikalla ja
 • opiskelija osallistuu ohjeiden mukaisesti työ- ja oppimistehtävien tekemiseen. 


Opetus ja ohjaus alkavat täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Opettaja voi evätä myöhästyneeltä opiskelijalta oikeuden osallistua opetukseen ja ohjaukseen, mikäli myöhästyneen opiskelijan mukaan ottaminen häiritsee oleellisesti ajoissa tulleiden oppimista, ohjausta ja opetusjärjestelyjä.

Opetuksesta ja ohjauksesta vastaava opettaja voi antaa opiskelijan pyynnöstä luvan poissaoloon yksittäisten opetustuntien osalta, mikäli opiskelija osaa tunneilla opiskeltavan asian.

Opiskelijalle voidaan myöntää erityisin perustein lupa poissaoloon useamman työpäivän ajaksi silloin, kun on varmistettu, ettei poissaolo vaaranna opiskelijan tutkinnon tai koulutuksen osan suorittamista. Opiskelijan on haettava lupa poissaoloon kirjallisesti käyttäen poissaolohakemuslomaketta. Poissaolohakemukseen opiskelijan on haettava lupa poissaoloon kaikilta niiltä opettajilta, joiden opetuksesta on tarkoitus olla poissa. Hakemus toimitetaan opettajien allekirjoitusten jälkeen omaohjaajalle.

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan työaikoja ja sääntöjä siten, kuin opiskelijan suunnitelmassa on sovittu. Työnantaja tai hänen edustajansa voi antaa opiskelijalle vapautuksen osallistumisesta yksittäisten tuntien osalta perustellusta syystä. Mikäli vapautusta työpaikalla järjestettävässä koulutukseen osallistumisesta halutaan kokonaisia työpäiviä, asiasta on sovittava työpaikan lisäksi ohjaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan on hankittava poissaolon tai myöhästymisen aikana toteutuneessa opetuksessa hankittavaksi tarkoitettu osaaminen riippumatta poissaoloon tai myöhästymiseen johtaneista syistä.

Mikäli opiskelija sairastuu tai muusta syystä ei pääse osallistumaan opetukseen tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen hänen on viipymättä ilmoitettava poissaolosta kaikille niille opettajille ja työpaikkaohjaajille, joiden opetuksesta tai työpaikalla oppimisesta ollaan poissa. Ilmoittamiseen voi käyttää sähköpostia tai tekstiviestiä. Tekstiviestillä ilmoittaessa on viestissä oltava opiskelijan nimi, jotta opettaja voi tietää kuka on poissa. Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta poissaolosta on ilmoitettava työnantajalle sekä ohjaavalle opettajalle.

Sairauspoissaolojen osalta noudatetaan samaa periaatetta kuin yleisesti työelämässä. Opiskelija voi olla opiskelijan huoltajan tai asuntolaohjaajan tai 18 vuotta täyttäneen opiskelijan omalla ilmoituksella poissa äkillisessä flunssa yms. tapauksessa enintään 1 - 3 työpäivää. Näitä 1- 3 päivän omalla, huoltajan tai asuntolaohjaajan ilmoituksella olevia poissaloja saa olla enintään 4 kertaa lukuvuodessa. Mikäli kyse on vakavammasta sairaudesta tai se pitkittyy yli 3 työpäivää kestäväksi poissaoloksi, opiskelijan on viimeistään 3 sairauspoissaolopäivänä hakeuduttava terveydenhuoltajan tai lääkärin vastaanotolle ja saatava kirjallinen todistus sairaudesta. Usein eli yli 4 kertaa lukuvuodessa toistuvissa lyhyissä 1-3 päivän sairauspoissaoloissa oppilaitos voi määrätä opiskelijan opiskeluterveydenhuollon tai lääkärin tarkastuksen.

Poissaolon jälkeen opiskelijan on toimitettava omaohjaajalle hyväksyttävä selvitys tai todistus poissaolon syystä. Työpakalla järjestettävässä koulutuksessa todistus toimitetaan työnantajalle ja kopio siitä ohjaavalle opettajalle.

Opiskelija, joka luvatta tai ilmoittamatta on poissa yhtäjaksoisesti opetuksesta yli kymmenen työpäivää, voidaan katsoa keskeyttäneen opiskelunsa.

 • Opintotuella tai työttömyysedulla opiskeleva
  Opintotuen tai työttömyysedun maksajalle (Kela, Koulutusrahasto, Työ- ja elinkeinotoimisto) ilmoitetaan opiskelun keskeytymisestä tai poissaoloista etuuden maksajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa opiskelijan opintososiaalisten etujen tai työttömyysedun katkeamista.

 •  Työvoimakoulutus
  Mikäli opiskelija on luvatta poissa työvoimakoulutuksesta yhtäjaksoisesti yli viisi koulutuspäivää tai koulutus ei etene opiskelusuunnitelman mukaisesti, oppilaitos ilmoittaa asiasta opiskelijavalinnasta päättäneelle Työ- ja elinkeinotoimistolle, joka tekee tarvittaessa päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä.

2 § Tutkinnon tai koulutuksen suoritusaika

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan on suoritettava tutkinto tai koulutus henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) mukaisesti suunnitellussa ajassa.


3 § Asiallinen käyttäytyminen

Nämä yleiset asiallisen käyttäytymisen säännöt koskevat kaikkia oppilaitoksessa toimivia, opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita.

Kunnioitamme toisiamme ja erilaisuutta. Kaikenlainen syrjintä ja kiusaaminen mm. henkilökohtaisten ominaisuuksien, sukupuolen, vammaisuuden, kansalaisuuden, etnisen taustan tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella on ehdottomasti kielletty.

Käyttäydymme asiallisesti ja kohteliaasti ja otamme huomioon toisemme niin oppilaitoksessa kuin sosiaalisessa mediassa. Toisten työ- ja opiskelurauhan sekä yleisen viihtyvyyden häiritseminen on kielletty. Kaikenlainen seksuaalinen häirintä on kielletty. Kiellettyä on myös yllyttää tai avustaa toista henkilöä kiusaamiseen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään.

Pukeudumme asiallisesti ja säädyllisesti hyvien tapojen ja tilanteen mukaan. Lämpimissä sisätiloissa emme pidä päällä ulkovaatteita ja päähinettä. Työtiloissa käytämme työtehtävien ja työturvallisuuden edellyttämää työ- ja suojavaatetusta.

Opiskelijaravintolassa noudatamme siisteyttä, hyviä ruokailutapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita sekä ruokailuaikoja. Hygieniasyystä emme käytä ravintolassa ulko- ja työvaatteita eikä päähinettä. Ruokailuastiat, -välineet, ruuantähteet ja roskat on toimitettava astiankeräyspisteeseen ohjeiden mukaisesti lajiteltuna.

Soittimien, matkapuhelimien ja -viestimien sekä kameroiden käyttö opetus- ja ohjaustilanteissa muuhun kuin opetus- ja ohjauskäyttöön on kielletty.

Opetustilanteiden taltioiminen eli äänittäminen ja kuvaaminen on kielletty ilman opettajan lupaa. Opetustilanteen tallennetta ei saa julkaista esim. internetissä ilman opettajan ja tallenteella esiintyvien lupaa.

Oppilaitoksen avoimien tilaisuuksien tallentaminen on sallittu, ellei sitä ole erikseen kielletty. Avoimesta tilaisuudesta tallenteen tehnyt henkilö vastaa tallenteen julkaisemiseen mm. internetissä tarvittavien lupien hankkimisesta tallenteella esiintyviltä sekä esityksen tekijänoikeuksien haltijoilta.

Ruokien ja juomien tuonti ja niiden nauttiminen opetustiloissa ja -tilaisuuksissa on kielletty. Kielto ei koske erikseen tähän tarkoitukseen varattuja ruokailu- tms. tiloja. Opettaja voi antaa opiskelijoille luvan ruokien ja juomien tuomisen opetustiloihin ja tilaisuuksiin lukuun ottamatta ATK-luokkia, mikäli se ei häiritse opiskelua.

 

4 § Ympäristö ja siisteys

Jokainen opiskelija, henkilökuntaan kuuluva tai vierailija on velvollinen pitämään ympäristöt siistinä ja viihtyisinä.

Roskat, jätteet ja kierrätettävät materiaalit on toimitettava ja lajiteltava niille varattuihin astioihin tai paikkoihin noudattaen lajitteluohjeita.

 
5 § Turvallisuus

Opiskelijat, henkilökunta ja vierailijat ovat velvollisia noudattamaan järjestyslakia sekä työturvallisuutta koskevia lakeja, ohjeita ja määräyksiä sekä muita oppilaitoksen ja kiinteistön turvallisuusohjeita.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan on käytettävä työtiloissa työturvallisuuden edellyttämiä suojavaatteita, suojaimia ja turvavälineitä.

Tapaturman sattuessa on välittömästi otettava yhteyttä henkilökuntaan sekä mahdollisuuksien mukaan annettava tarvittaessa ensiapua ja/tai hälytettävä paikalle lisäapua soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

Mikäli opiskelija, henkilökuntaan kuuluva tai vierailija havaitsee yleiseen turvallisuuteen tai työturvallisuuteen liittyviä puutteita tai vaaratilanteita, siitä on ilmoitettava henkilökunnalle välittömästi.

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työsuojelusta ja työturvallisuudesta vastaa työnantaja ja nimetty työpaikkaohjaaja. Tästä on sovittu tarkemmin oppilaitoksen ja työpaikan välisessä koulutus- tai oppisopimuksessa.

Opiskelijalla ja henkilökunnalla on velvollisuus pitää salassa oppilaitoksessa, työpaikalla tai työpaikalla saamansa luottamukselliset tai salassa pidettävät tiedot. Luottamuksellisten tai salassa pidettävien tietojen edelleen levittäminen tai jakaminen on kielletty.

 
6 § Liikenne ja ajoneuvojen pysäköinti

Matkalla oppilaitokseen ja työpaikalle noudatetaan Tieliikennelakia sekä liikennemerkkejä sekä liikenteenohjaajien ohjeita.

Oppilaitoksen piha-alueilla ja pysäköintialueilla liikkuessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Ellei liikennemerkein ole toisin merkitty suurin nopeus piha-alueilla on 20 km/h.

Ajoneuvojen ja jalankulkijoiden on käytettävä oppilaitoksen alueella niille varattuja kulkureittejä ja teitä.

Pysäköintialueiden varatuille autopaikoille pysäköinti on sallittu vain autopaikan varanneelle. Autolämmityspistorasian kansi on pidettävä aina lukittuna eikä siihen saa jättää lämmitysjohtoa sähköverkkoon kytkettynä silloin, kun sitä ei ole kytketty ajoneuvoon.

Ajoneuvot (autot, pyörät, mopot jne.) on pysäköitävä niille varatuille, liikennemerkein tai ajoratamaalauksin merkityille paikoille (pysäköintiruudut). Ajoneuvojen pysäköinti puisto- ja viheralueille, ajoväylille, pelastusteille tai liikennemerkein osoitetuille pysäköintikieltoalueille on kielletty. Poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvonta voi sakottaa virhepysäköinnistä.

Pelastusteille tai pysäköintialueiden ulkopuolelle pysäköidyt ajoneuvot voidaan siirtää tai hinata pois. Siirtokustannuksista ja siirrosta mahdollisesti ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista vastaa ajoneuvon omistaja tai haltija.

Ajoneuvojen tyhjäkäynti on kielletty kuntayhtymän / oppilaitosten piha- ja pysäköintialueilla.

 
7 § Vilpillinen toiminta

Opiskelija ei saa syyllistyä vilppiin oppimistehtäviä, työtehtäviä, näyttöjä, testejä tai kokeita tehdessään. Henkilökohtaisesti tehtäväksi tarkoitetut oppimistehtävät, työtehtävät, näytöt, testit tai kokeet on tehtävä itse. Myös toisen opiskelijan auttaminen vilppiin on kielletty.

Vilppi on epärehellinen keino tai teko toisen henkilön harhauttamiseksi. Vilppiä ovat muun muassa petos ja harhautus. Myös kokeissa ja testeissä lunttaamista tai toisen opiskelijan harjoitustyön kopioimista tai tentin tekemistä toisen opiskelijan puolesta pidetään vilppinä.

 
8 § Kielletyt esineet, aineet ja niiden haltuun ottaminen

REDUn tiloihin ja oppilaitoksiin ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Näitä kiellettyjä laittomia esineitä tai aineita ovat mm.:

 • toisen henkilön vahingoittamiseen tai lamauttamiseen käytettävät välineet ja aineet kuten aseet ja niihin liittyvät panokset, astalot, teräaseet, tainnuttimet, tainnutussumutteet, räjähdysaineet
 • huumausaineet ja niiden käyttöön tarkoitetut välineet
 • alle 18-vuotiaat lisäksi: päihteet, tupakkatuotteet, nuuskat ja tupakointivälineet, kuten sätkien valmistamiseen käytettävät välineet, sytkärit, tulitikut, sähkötupakat ja niissä käytettävät aineet.


Alle 18-vuotialla opiskelijalla voi olla hallussaan opetustilanteessa sytkäri tai tulitikut mikäli niitä tarvitaan ko. opetustilanteessa ja opettaja on näin ohjeistanut.

Mikäli on syytä epäillä, että opiskelijalla on hallussaan laittomia esineitä, opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat sekä takavarikoida laittomat esineet ja aineet siten kuin Laissa ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 89§:ssä tarkemmin säädetään. Mikäli toimialalla ei ole rehtoria paikalla, voi opettajan lisäksi toimialapäällikkö rehtorin sijasta ottaa haltuun laittomia esineitä ja aineita.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK