Lapin koulutuskeskus REDU

1 LUKU Johdanto ja soveltamisala

1.1 Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

Kaikilla oppilaitosyhteisössä toimivilla eli opiskelijoilla, henkilökunnalla ja vierailijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhtäläiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun.

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta turvallisuudelle, viihtyvyydelle sekä yhtäläiselle ja oikeuden mukaiselle kohtelulle oppilaitosyhteisössä. Järjestyssäännöt edistävät myös koulutuksille asetettujen kasvatus-, ammattitaito- ja osaamistavoitteiden saavuttamista.

Opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön on säädetty Laissa ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 80 §.

Lainsäädäntö velvoittaa koulutuksen järjestäjän eli Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, jatkossa REDU, tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Poikkeustilanteessa kuntayhtymän johtajan päätöksellä voidaan määräajaksi, enintään kolmeksi (3) kuukaudeksi kerrallani, poiketa näistä järjestyssääntöjen säännöistä tai antaa sääntöjä täsmentäviä määräyksiä. Näistä poikkeustilanteen sääntöpoikkeuksista on tiedotettava opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita mm. REDUn verkkosivuilla.

Koulutuksen järjestäjän tulee myös laatia suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista (L 531/2017 80 §). REDUssa tämä suunnitelma on laadittu erillisenä menettelytapaohjeena (Menettelytapaohjeet järjestysääntörikkomuksissa).
 

1.2 Soveltamisala

Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikissa REDUn oppilaitoksissa eli Lapin koulutuskeskus REDUssa ja Santasport Lapin urheiluopistossa sekä REDU Edu Oy:ssä. (jatkossa oppilaitos). Säännöt ovat voimassa kaikissa oppilaitoksen toimialoilla niiden ulkoalueilla (tonteilla) ellei järjestyssäännöissä ole toisin mainittu.

Järjestyssääntöjä noudatetaan myös oppilaitoksen toimialojen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, kuten työkohteissa, työmailla sekä tilaisuuksissa, tapahtumissa ja vierailuilla, joihin opiskelijat osallistuvat osana opiskeluaan. Järjestyssäännöt ovat voimassa myös oppilaitoksen järjestämän matkustamisen ja majoituksen aikana.

Järjestyssäännöt ovat voimassa myös oppilaitoksen ulkopuolisissa ympäristöissä ja verkossa ml. sosiaalinen media siltä osin, kuin säännöissä on erikseen tarkennettu.

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja näytöissä noudatetaan oppilaitoksen ja työpaikan välistä koulutus- tai oppisopimusta sekä järjestyssääntöjen pykäliä 1§, 2§, 3§ ja 12§.

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia oppilaitosyhteisössä toimivia opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita siten kuin säännöissä on tarkemmin eritelty. Järjestyssääntöjä sovelletaan oppilaitoksen tiloissa toimiviin ulkopuolisten palvelutarjoajien toiminnassa siten, kuin niiden kanssa on sovittu.

Järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa tarkentaa, oppilaitos, toimiala tai tilakohtaisesti annettavilla erillisillä toimintaohjeilla.

Opiskelijoiden ja vierailijoiden on noudatettava lisäksi henkilökunnan antamia täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.
  

1.3 Perehdyttäminen

Opiskelun alussa osana aloitusvalmennusta omaohjaaja käy opiskelijoiden kanssa läpi oppilaitoksen järjestyssäännöt. Järjestyssäännöistä on nähtävillä oppilaitoksen verkkosivuilla osoitteessa: redu.fi/jarjestysaannot.

Järjestyssääntöihin perehtyminen on osa henkilökunnan työhön perehtymistä.
 

1.4 Muut säädökset ja ohjeet

Järjestyssääntöjen ja järjestyslain (L612/2003) lisäksi oppilaitosyhteisön toiminnassa sovelletaan seuraavia järjestyssääntöjä täydentäviä määräyksiä, suunnitelmia ja ohjeita:

 •  Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintosääntö
 •  Hallintosäännön perustella päätetyt toimivallan delegointipäätökset
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelija-asuntojen asumisen järjestyssäännöt
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän / Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tietojärjestelmien käyttösäännöt ja -ohjeet
 • REDUn Soralainsäädännön toimintaohje
 • Kriisitoimintaopas
 • Pelastussuunnitelmat
 • Hoitoonohjaussuunnitelma
 • Tutkintojen ja koulutuksien toteuttamissuunnitelmat
 • Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat
 • Oppilaitoksen ja työpaikan välinen sopimus työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (koulutussopimus tai oppisopimus)