Lapin koulutuskeskus REDU

REDUn ICT-palveluiden käyttösäännöt

1 ICT-palveluiden käyttösäännöt lyhyesti

Säännöt sitovat ja velvoittavat jokaista käyttäjää.

Säännöt koskevat kaikkien Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden, laitteiden, sovelluksien ja verkkojen
käyttöä.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä osoittaa ICT-palveluiden käyttövaltuuden myöntämällä siihen käyttäjätunnuksen tai
tuomalla palvelun saataville.

Jokainen vastaa henkilökohtaisesti kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä.

ICT-palvelut on tarkoitettu käytettäväksi työtehtäviin ja opiskeluun.

Kun noudattaa kohtuutta, lakeja ja hyviä tapoja, palveluja saa käyttää myös yksityisiin asioihin.

Kaikkien tulee kunnioittaa yksityisyyttä ja tiedon omistajuutta.

Kaikki kaupallinen tai julistava toiminta on kiellettyä.

Kaikki luvaton käyttö on kiellettyä.

Käyttöä valvotaan, sääntöjen rikkomisesta on seuraamuksia.

2 ICT-palvelujen käyttösäännöt

ICT-palveluiden käyttösäännöt sitovat ja velvoittavat kaikkia Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ICT-palveluiden ja tietojärjestelmien käyttäjiä sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tulosalueita ja yksiköitä. Säännöt koskevat kaikkia Rovaniemen koulutuskuntayhtymän laitteita, ICT-palveluita ja niiden käyttöä. Ne koskevat myös palveluita, joiden käyttömahdollisuus tai -valtuus on saatu Rovaniemen koulutuskuntayhtymän välityksellä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Lapin korkeakoulukonsernin jäsenorganisaatioiden tarjoamat palvelut tai Tieteen tietotekniikan keskuksen palvelut kuten Funet-tietoliikenneverkkopalvelut.
 

2.1 Käyttövaltuutus

Käyttövaltuus osoitetaan myöntämällä käyttäjätunnus tai tuomalla palvelu saataville

 Käyttövaltuuden saaneilla henkilöillä on lupa käyttää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluja. ICT-palveluiden käyttösääntöjen noudattaminen on käyttövaltuuden edellytys.

 • ICT-palveluiden käyttövaltuudet riippuvat käyttäjän asemasta (rooleista) ja tehtävistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä
 •  henkilöllä voi olla useita rooleja samanaikaisesti.

Käyttövaltuudet ovat määräaikaisia.
Käyttövaltuus päättyy, kun

 • henkilön opiskeluoikeus Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä päättyy
 • henkilön työ- tai virkasuhde Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä päättyy
 • määräaikaiseksi myönnetty käyttövaltuus vanhenee.

Käyttövaltuutta voidaan rajoittaa, jos siihen liittyen on perusteltu epäily tietoturvallisuuden vaarantumisesta tai väärinkäytöstä

Käyttäjän tulee huolehtia tarpeellisten henkilökohtaisten sähköpostiensa ja tiedostojensa tallentamisesta ennen ICT-palvelun käyttövaltuuden loppumista. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä poistaa tiedostot ja postilaatikon 180 päivän kuluttua käyttövaltuuden loppumisesta. Henkilökuntaan kuuluvan käyttäjän on siirrettävä työhönsä liittyneet viestit ja tiedostot esimiehen kanssa sovitulle henkilölle.

Jokaisen on itse poistettava henkilöstö- tai opiskelijaetuna kotikäyttöön lisensoidut ohjelmistot työsuhteen tai opintooikeuden päättyessä.
 

2.2 Käyttäjätunnus

Käyttäjä tunnistetaan ICT-palveluissa käyttäjätunnuksen perusteella. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen.
Jokainen vastaa käyttäjätunnuksistaan henkilökohtaisesti
Käyttäjätunnukset tulee suojata vahvalla salasanalla tai muutoin ohjeistetulla tavalla. Jos salasanan tai muun tunnisteen
epäillään joutuneen vääriin käsiin, salasana on vaihdettava tai tunnisteen käyttö on estettävä viipymättä.

 • käyttäjätunnusta ei saa antaa toisen henkilön käyttöön
 • käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä
 • käyttäjä on taloudellisessa ja oikeusvastuussa tunnuksen käytön aiheuttamasta haitasta tai vahingosta
 • toisen henkilön tunnuksen käyttö on kielletty, vaikka tämä sitä pyytäisi.
   

2.3 Käytttäjien oikeudet ja vastuut

ICT-palvelut on tarkoitettu työtehtäviin ja opiskeluun

 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palvelut on tarkoitettu työvälineeksi tehtäviin, jotka liittyvät opiskeluun, opetukseen tai hallintoon Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä.
Yksityinen käyttö on sallittu vähäisessä määrin
Sallittua vähäistä yksityistä käyttöä ovat esimerkiksi yksityiset sähköpostikeskustelut ja verkkopalveluiden käyttäminen.

Yksityinen käyttö ei kuitenkaan saa

 • haitata järjestelmän muuta käyttöä, eikä
 • olla ristiriidassa käytöstä annettujen sääntöjen ja ohjeiden kanssa
 • käyttö vaalimainontaan tai muuhun poliittiseen toimintaan on sallittu vain Rovaniemen koulutuskuntayhtymävaaleissa, oppilaskunnan toimintaan liittyvien opiskelijajärjestöjen tai ammattiyhdistysten yms. toiminnassa
 • käyttö kaikkeen julistavaan toimintaan on kielletty
 • resurssien tarpeeton käyttö on kielletty
 • kaupallinen käyttö on sallittu vain Rovaniemen koulutuskuntayhtymän lukuun.

Lakeja on noudatettava
Laitonta tai hyvän tavan vastaista materiaalia ei saa ladata, julkaista, välittää eikä jaella.

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen
Yksityisyys ei kuitenkaan ulotu kaikkeen henkilön hallussaan pitämään työtehtäviin liittyvään materiaaliin.

 • Opiskelijan hallussa oleva aineisto tulkitaan yksityiseksi.
 • Henkilökunnan tulee pitää yksityinen aineisto selkeästi erillään työhön liittyvästä aineistosta.
 • esim. hakemistossa, jonka nimi on ”Yksityinen”
 • tämä sääntö koskee myös opiskelijaa, joka on työssä Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä.

Jokainen vastaa tietoturvallisuudesta

Havaituista tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä tulee viiveettä ilmoittaa ICT-palvelupisteeseen: servicedesk@luc.fi.

 • Henkilökohtaista salasanaa ei pidä koskaan kertoa kenellekään.
 • Jokaisella on vaitiolovelvollisuus tietoonsa saamistaan salassa pidettävistä tiedoista.
 • Muille kuuluvien tietojen urkkiminen, hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen on kielletty.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on oikeus suojatoimena rajoittaa tai estää ICT-palveluiden käyttöä.

Luvattoman palvelun pystyttäminen on kielletty
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tietoliikenneverkkoon saa kytkeä vain Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hyväksymiä laitteita. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän verkoissa saa tuottaa palveluita vain Rovaniemen koulutuskuntayhtymän antamalla luvalla.

Tietoturvamekanismien ohittaminen on kielletty
Mitään käyttövaltuutta ei saa käyttää laittomaan tai luvattomaan toimintaan, kuten esimerkiksi tietoturva-aukkojen etsimiseen, oikeudettomaan salauksen purkamiseen, tietoliikenteen kopiointiin, tietoliikenteen muuttamiseen tai tietojärjestelmiin tunkeutumiseen.

Tietojärjestelmien osia tai piirteitä, joita ei ole selkeästi tuotu yleisesti käytettäviksi, ei saa käyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi ylläpitoon tarkoitetut työkalut tai järjestelmän asetuksilla estetyt toiminnot.

Tietojen urkinta ja käyttäjien harhautus on kielletty
Älä huijaa äläkä pyri hankkimaan tietoa oikeudettomasti.
 

3 Muita määräyksiä

Voimaantulo
Nämä ICT-palveluiden käyttösäännöt tulevat voimaan 25.1.2017 ja korvaavat aiemmat vastaavat säännöt. Tämän jälkeen uudet ICT-palvelut tulee toteuttaa näiden sääntöjen mukaisesti.

Muutoksenhallinta
Nämä käyttösäännöt tarkistetaan tarvittaessa, jotta ne vastaavat voimassaolevia palveluita ja lainsäädäntöä. Muutostarpeesta päättää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kehitysjohtaja.

Muutoksesta tiedotetaan vain tavanomaisten tiedotuskanavien kautta, ei henkilökohtaisesti.

Käyttösäännöistä poikkeaminen
Lupa käyttösäännöistä poikkeavaan toimintaan voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen perusteella ja perustellusta
syystä. Luvan poikkeamaan voi myöntää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kehitysjohtaja. Luvassa voi olla ehtoja,
rajoituksia ja lisävastuita.

Valvonta
Käyttösääntöjen valvonnasta vastaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kehitysjohtaja yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin palvelukeskuksen IT-palvelujen kanssa sekä työnjohdollisesti esimiehet kukin osaltaan. Sääntörikkomukset käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Sääntöjä päivitetään tarvittaessa. Päivitystarvetta seuraa kehitysjohtaja.

Lisätietoja
ICT-palveluja koskevat säännöt ja ohjeet ovat luettavissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän www-sivuilla

Säännöt ladattavassa / tulostettavassa muodossa