Lapin koulutuskeskus REDU

Osaamisen tunnustaminen

Aiemmin tai muualla hankittu osaaminen?

Aiemin hankittua osaamista voi olla:

  • Aikaisemmin suoritettuja ammattialan koulutuksia (ammatillisia tutkintoja ja niiden osia, lukio-opintoja, ammattikorkeakoulu- yliopisto-, kansalaisopisto- tai muita opintoja).
  • Työelämässä tai harrastustoiminnassa hankittua ammattialan osaamista (ammattitaitoa).

Muualla hankittu osaaminen:

  • Opiskelia voi myös opiskelun aikana, esim. vapaa-ajallaan tai loma-aikoina hankkia osaamista REDUn ulkopuolelta, joka voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa tai koulutusta.

Aiemin tai muualla hankitun osaamisen täytyy vastata ammatillisen tutkinnon tai valmentavan koulutuksen perusteiden mukaista ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Aiemin tai muualla hankittu osaaminen tunnistetetaan opiskelijan osoittamien dokumenttien mm. työ- tai opiskelutodistusten perusteella. Tarvittaessa opiskelijan aiemmin tai muualla hankkima osaaminen varmistetaan arvioimalla opiskelijan osaaminen näytöllä tai muulla osaamisen osoittamisen menetelmällä.
  

Tunnistaminen (HOKS-keskustelu)

Opiskelijan omaohjaaja tai opinto-ohjaaja käyvät opiskelun alussa HOKS-keskustelun, jossa selvitetään opiskelijan mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen.

Jos tunnustettavaa osaamista tunnistetaan  opiskelijalla olevan, omaohjaaja tai opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa käynnistää tunnistamisen. Opiskelija voi myös itse tehdä aloiteen osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ottamalla asiassa yhteyttä omaohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Omaohjaaja tai opinto-ohjaaja voi  tietyissä erityistapauksissa tehdä tunnustamisen suoraan. Muissa kuin näissä suoraan tunnistamisen tapauksissa omaohjaja ja opinto-ohjaaja tekevät yhdessä osaamisen tunnustamisen hakemuksen, jonka käsittelevät ko. tutkinnon osan osaamisesta vastaavat opettajat.

Opiskelun aikana muualla esim. lomien aikana töissä tai muissa opinnoissa hankittu osaaminen tunnistaminen tehdään heti loman päätyttyä, jotta se voidaan huomioida HOKS:ssa. Hakemus ja päätös osaamisen tunnistamisesta kirjataan opiskelijan HOKS:iin.

Tunnustaminen

Tunnustamisessa osaaminen voidaan tunnustaa suoraan erityistapauksissa tai siitä tehdään tunnustamishakemus ja -päätös.

Tunnustaminen suoraan
Mikäli opiskelijan aiemmin tai muualla hankkimassa osaaminen on voimassa olevien perusteiden mukainen kokonainen ammatillisen tutkinnon osa ml. yhteisten tutkinnon osien osat ja osa-alueet tai lukio-opinto, se tunnustetaan ja sisällytetään suoraan osaksi suoritettavana olevaa tutkintoa siten, kuin OPH:n määräyksessä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista ja mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta on määrätty. Suoraan tunnustamisessa aiemmin hankittu osaaminen kirjataan suoraan opiskelijan HOKS:iin tunnustettuna osaamisena.

Tunnustamishakemus- ja päätös
Jos opiskelijan aiemmin tai muualla hankkimaa osaamista ei voida tunnustaa suoraan osaksi suoritettavaa tutkintoa, siitä tehdään tunnistamishakemus ja päätös. Siinä voidaan tunnustaa kokonainen tutkinnon tai koulutuksen osa tai yhteisten tutkinnon osien osa-alue tai niiden osia. Tunnustamishakemuksen tekee omaohjaaja tai opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa

Lisätietoa REDUn osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteisessä osassa. 

Tietosuoja