Lapin koulutuskeskus REDU

Asuntoloiden säännöt

Read: Rules for living in a dormitory.pdf

Asuntola on opiskelijoita varten ja sen tärkein tehtävä on kodin korvaaminen opiskelun aikana sekä hyvien opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen. Näiden asumisen sääntöjen tarkoituksena on luoda asuntolaan avoin, viihtyisä ja turvallinen ilmapiiri sekä asumisrauha.
 
Asumisen säännöt annetaan tiedoksi jokaiselle asuntolaan asumaan tulevalle opiskelijalle. 
 
Opiskelija hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan asuntolan sääntöjä ottaessaan vastaan asuntolapaikan (opiskelijan ja alaikäisten osalta huoltajien allekirjoitus asuntolan valvontakorttiin). Näiden asumisen sääntöjen lisäksi asuntolassa asuvaa opiskelijaa koskevat myös oppilaitoksen järjestyssäännöt ja niiden nojalla annetut tarkemmat ohjeet.

Asumisoikeus asuntolassa annetaan ensisijaisesti Lapin koulutuskeskus REDUn ja Santasport Lapin Urheiluopiston opiskelijoille kotimatkan pituuden tai muun syyn takia. Kaikkia asuntoloissa asuvia koskevat samat säännöt. 

Opiskelija voi menettää asumisoikeuden asuntolassa:

  • jos opiskelija ei noudata näitä asumisen sääntöjä
  • mikäli opiskeluoikeus päättyy tai perutaan
  • jos opiskelija ei osallistu hänen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja lukujärjestyksen mukaisesti koulutukseen ja opetukseen oppilaitoksella tai työpaikalla.

Asumisen sääntöjen soveltamisalue

Asuntolan alueena pidetään oppilaitoksen aluetta, johon luetaan kuuluvaksi oppilaitosrakennukset, asuntolarakennukset ja niiden tontit.

Tätä asumisen sääntöä sovelletaan asuntolassa asuviin opiskelijoihin ja siellä vieraileviin henkilöihin. Asuntolassa asuva opiskelija on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asumisen sääntöjä.
 

Asuntolassa asuminen

Asuntolassa saavat asua ainoastaan asumisoikeuden saaneet henkilöt. Oppilaitoksen loma-aikana on asuntolassa asuminen ilman erityislupaa kielletty.
 
Muiden kuin asuntolassa asuvien henkilöiden oleskelu asuntolassa on sallittua ainoastaan vierailuaikoina tai erillisellä asuntolaohjaajan luvalla. Vierailut asuntolassa ovat sallittuja klo 16:00 - 21:00. Vierailut toisten huoneisiin ovat sallittuja vain huoneessa asuvien luvalla. Asuntolaohjaaja voi rajoittaa tai kieltää vierailijoiden käynnit, mikäli niistä aiheutuu häiriöitä. Mikäli asuntolaan tulee sinne kuulumattomia henkilöitä, jotka eivät ole asuntolassa asuvien vieraina, heistä on asuntolassa asuvan ilmoitettava heti asuntolaohjaajalle.
 
Ulko-ovet suljetaan klo 23.30 ja avataan klo 6.30 ja solujen ovet pidetään lukittuina aina. Alle 18-vuotiaan on oltava sisällä asuntolassa viimeistään klo 22. Asuntolaohjaaja voi antaa luvan opiskelijalle tarvittaessa myöhäisempään asuntolaan tuloon. Alle 18-vuotiailla on oltava huoltajan lupa yöllä poissaoloon asuntolasta.

Jotta opiskelu- ja asumisrauha säilyisivät, opiskelijan on kaikissa tiloissa vältettävä melua. Kaikenlainen häiriön tuottaminen on kielletty klo 22.00 jälkeen. Hiljaisuus on kello 22.00 – 07.00. Hiljaisuus koskee myös yhteiskeittiöiden käyttöä. 
 
Omien kalusteiden sekä sähkölaitteiden tuominen asuntolaan on sallittu asuntolaohjaajan luvalla. Mikäli oman sähkölaitteen käytöstä aiheutuu häiriötä tai meluhaittaa, voidaan laitteen käyttö asuntolassa kieltää. Asuntolaohjaaja voi ottaa häiriötä tai melua aiheuttaneet laitteet säilytykseen siihen asti, kunnes opiskelija vie laitteet pois asuntolasta.
 
Asuntolaan ei saa tuoda tai säilyttää seuraavia esineitä tai aineita:

  • teräaseet, ampuma-aseet ja niihin rinnastettavat henkilöiden vahingoittamiseen tai lamaannuttamiseen tarkoitetut laitteet, aineet, sumutteet jne. 
  • tulenarkoja ja haihtuvia polttoaineita ja liuottimia tms.
  • lemmikkieläimet
  • päihteet ja huumausaineet
  • tupakat, tupakointituotteet ja välineet (alle 18-vuotiaat)

Lisälämmittimien käyttäminen asuntolassa on kielletty.
 
Avotulen teko asuntolassa ja sen alueella on kielletty (kynttilät, suitsukkeet).
 
Kiinteistön seiniin ei saa kiinnittää nauloja, eikä niihin saa porata reikiä. 
 
Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava asuntolaohjaajalle.
 
Pyykkiä saa pestä ainoastaan pesutuvassa ja kuivata pyykinkuivaustilassa.
 

Jätehuolto

Asuntolassa syntyvät jätteet on lajiteltava annettujen ohjeiden mukaisesti ja vietävä niille varattuihin jäteastioihin. WC ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia ja vaurioittaa niitä. Astioita saa pestä vain keittiötiloissa.

Ajoneuvojen pysäköinti

Ajoneuvojen (autojen, mopojen ja polkupyörien) pysäköinti ja säilytys on sallittu vain niille merkityille tai varatuille paikoille. Ajoneuvoilla ajosta oppilaitoksen alueella ja pysäköinnistä on säädetty tarkemmin oppilaitoksen järjestyssäännöissä.
 

Yhteisten tilojen käyttö

Asuntolan omaisuutta on käsiteltävä huolella. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta on ilmoitettava viipymättä asuntolaohjaajalle. Opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon siten kuin Vahingonkorvauslaissa 412/1974 on säädetty joko yksin tai yhteisvastuullisesti toisten opiskelijoiden kanssa. Asuntolan huonekaluja ei saa siirtää pois huoneesta eikä yhteisistä tiloista. 
 
Asuntolassa asuvien on huolehdittava itse huoneittensa ja yhteisten tilojen siivouksesta asuntolaohjaajien antamien ohjeiden mukaisesti. Opiskelijoiden on pidettävä yhteiset tilat siisteinä ja viihtyisinä. Opiskelijat toimivat vuorollaan keittiö- ja siivouspäivystäjinä asuntolaohjaajien antamien ohjeiden mukaan. Mikäli opiskelija ei hoida edellä mainittua siivousvelvollisuuttaan, on hän velvollinen korvaamaan ammattilaisten siivoustyöt omalta vastuualueeltaan.

Päivystysvuorojen hoitamisella opitaan yhteisvastuullisuutta ja sosiaalisten suhteiden hoitamista. Asumisoikeus edellyttää päivystystehtävien hoitamista. Asuntolaohjaajat opettavat päivystystehtävien hoidon ja laativat vuorolistat. Asukkaan velvollisuus on pitää huolta omasta päivystysvuorostaan. Esteen sattuessa opiskelijan on itse hankittava sijainen. Työssä oppimisjaksosta toisella paikkakunnalla tai muusta pitkästä poissaolosta on ilmoitettava asuntolaohjaajalle. 
 

Viikonloppuasuminen

Asuntolassa asutaan vain oppilaitoksen työpäivinä – ei viikonloppuisin eikä loma-aikoina. Viikonloppuisin asuntola on suljettuna, jolloin opiskelijoiden on matkustettava omiin koteihinsa. Opiskelijalle, jonka kotimatka on pitkä ja kulkuyhteydet huonot, voidaan myöntää lupa jäädä asuntolaan asumaan viikonlopuksi. Luvan voi saada myös esim. viikonloppuna tehtävää koulutukseen liittyvää työssä oppimista varten. Jäämisestä on sovittava asuntolaohjaajan kanssa viimeistään viikonloppua edeltävänä torstaina klo 20:00 mennessä. Alaikäisen opiskelijan huoltajan on oltava yhteydessä asuntolaohjaajaan jokaisesta viikonlopusta erikseen, jolloin opiskelija jää asumaan asuntolaan. Pitkänmatkalaisia kehotetaan matkustamaan kotiin vähintään kerran kuukaudessa. Kasvatuksellisista syistä tämä on erityisen tärkeää etenkin alaikäiselle. Viikonloppu-asumisoikeus voidaan evätä sääntörikkomuksen vuoksi.
 

Vakuutukset ja turvallisuus

Ohjatussa ja valvotussa asuntolatoiminnassa olevat opiskelijat on vakuutettu Koulutuskuntayhtymän puolesta.
Asuntolassa noudatetaan annettuja kiinteistökohtaisia turvallisuus- ja pelastusohjeita.

Päihteet, huumeet ja tupakointi

Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen asuntolassa ja sen alueella on kielletty. Sama sääntö koskee myös vierailijoita. Mikäli asuntolaohjaajalla on aihetta epäillä, että asuntolassa asuva opiskelija on päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena, on asuntolaohjaajalla oikeus tarkastaa onko opiskelija nauttinut päihdyttäviä aineita pyytämällä häntä osallistumaan puhallus- tai huumausainetestaukseen. Mikäli opiskelija kieltäytyy edellä mainitusta testistä, se käsitellään kurinpitoasiana.

Tupakointi (myös sähkötupakka) ja nuuskan käyttö, käsittely ja näkyvillä pitäminen on kielletty asuntolassa ja sen alueella. Sama sääntö koskee myös vierailijoita.
 

Asuntolan asumisrauhan valvonta

Asuntolaohjaajat vastaavat asumisrauhan säilymisestä asuntolassa. Jokaisen asuntolassa asuvan tulee myös omalta osaltaan huolehtia siitä, että asumis- ja opiskelurauha säilyvät.
 
Asuntolaohjaajalla on oikeus tarkistaa opiskelijoiden huoneet, mikäli asuntolaohjaajalla on perusteltu syy epäillä, että opiskelija on tuonut asuntolaan näissä säännöissä mainittuja kiellettyjä tavaroita tai aineita. Mikäli asuntolassa asuvalla on tai asuntolaohjaajalla on syytä epäillä, että asuntolassa asuvan hallussa on laittomia aineita, tavaroita tai huumausaineita, asiasta ilmoitetaan aina poliisille.
 
Edellä mainitun lisäksi asumispalveluiden tarjoaja tarkistaa huoneen kunnon säännöllisesti. Tarkastukset toteutetaan siten, että opiskelijan yksityisyydensuoja säilyy.
 
Asuntola-alueella on tallentava kameravalvonta. 
 

Asuntolan sääntöjen rikkominen

Opiskelijan rikkoessa asumisen sääntöjä pyritään ensivaiheessa kasvatuksellisin keinoin ohjaamaan häntä. Toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi rikkomustapauksen jälkeen. Ohjauskeskustelun aikana tarkistetaan, että opiskelija tuntee asumisen säännöt ja on ymmärtänyt ne oikein. Rikkomukset vaikuttavat seuraavan vuoden asuntolapaikan saantiin.
 
Opiskelijan rikkoessa asumisen sääntöjä häntä voidaan ojentaa tai rangaista rikkomuksen vakavuudesta (opiskelija tekee sääntörikkeen tai vakavan sääntörikkomuksen) riippuen seuraavilla menettelytavoilla:
 
Sääntörike / vakava sääntörikkomus:

1. Asuntolaohjaajan toimesta suullinen puhuttelu.
2. HUOMAUTUS: Asuntolaohjaajan ja palvelupäällikön toimesta suullinen puhuttelu -> kirjataan pöytäkirja ja annetaan kirjallinen huomautus, jonka asukas ja/tai huoltaja allekirjoittaa ja palauttaa asuntolaohjaajalle. 
3. KURINPITO: Asuntolaohjaajan ja palvelupäällikön toimesta kuulemistilaisuus -> kirjataan pöytäkirja, jonka asukas ja/tai huoltaja allekirjoittaa ja palauttaa asuntolaohjaajalle.
4. Palvelupäällikön esitys rehtorille VAROITUKSEN ANTAMISESTA.
5. Rehtorin antama kirjallinen varoitus. 
6. TOISTUVAT RIKKEET REHTORIN KIRJALLISESTA VAROITUKSESTA HUOLIMATTA: Kurinpitoasia siirtyy kuntayhtymän SORA-toimielimelle. SORA-toimielin erottaa asuntolasta harkitsemakseen ajaksi toistuvissa vakavissa sääntörikkomuksissa. 

Rikkeestä ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle ja kuraattorille. Jos opiskelija on erotettuna asuntolasta, ovat myös hänen vierailunsa asuntolaan erotusaikana kiellettyjä. Erotusaika alkaa vasta kun ajankohdasta on yhdessä sovittu ja opiskelija on palauttanut avaimensa asuntolaohjaajalle.
 

Yhteisasuminen on oppimista huomioimaan toisten tarpeet

Kaikilla ihmisillä on määrättyjä perustarpeita kuten syöminen, nukkuminen ja hyvät ihmissuhteet. Näiden perustarpeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia häiriöitä ihmisen hyvinvointiin ja elämän laatuun. Jokaisella on lisäksi omia tottumuksia, harrastuksia ja mieltymyksiä, jotka eri henkilöillä voivat olla keskenään ristiriitaisia. Jotta omat mieltymykset eivät tuottaisi toisille tarpeetonta haittaa, tarvitaan siis sovittelunhalua ja joustavuutta. Tässä mielessä asuntola tarjoaa mahdollisuuden harjoitella toisten huomioon ottamista ja siten kasvua aikuisuuteen. Asuntolalla on näin ollen tärkeä kasvatuksellinen tehtävä. Yhteisasumisessa on hyvä keskustella ja sopia yhdessä myös hajusteiden ja tuoksujen käytöstä tai niiden käytön välttämisestä. 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK