Lapin koulutuskeskus REDU

Asuntolan asumisen järjestyssäännöt

Johdanto

REDUn asuntoloissa asuu vuosittain noin 400 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Lisäksi asuntoloissa asuu muita majoittujia ja vierailijoita.

Asuntola on opiskelijoita varten ja sen tärkein tehtävä on kodin korvaaminen opiskelun aikana sekä hyvien opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen. Näiden asumisen järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda asuntolaan avoin, viihtyisä ja turvallinen ilmapiiri ja asumisrauha sekä yhtäläinen ja oikeudenmukainen kohtelu.

Asuntolan järjestyssäännöt ovat vahvistaneet Lapin koulutuskeskus REDUn ja Santasport Lapin Urheiluopiston rehtorit 13.6.2019 päätöksin REDU C18/19 ja UOPI C08/19, 13.6.2019

Asumisen järjestyssäännöt annetaan tiedoksi jokaiselle asuntolaan asumaan tulevalle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle sekä alaikäisten opiskelijoiden huoltajille. Asuntolan järjestys-säännöt ovat nähtävillä myös asuntolassa vieraileville ja muille majoittujille asuntolan tiloissa.

Opiskelija sitoutuu noudattamaan näitä asumisen järjestyssääntöjä ottaessaan vastaan asuntolapaikan. Opiskelija ja alaikäisen opiskelijan huoltaja allekirjoittavat sitoumuksen allekirjoittaessaan asuntolan valvontakortin.

Järjestyssääntöjen soveltamisalue

REDUn asumisen järjestyssäännöt koskevat Lapin koulutuskeskus REDUn ja Santasport Lapin Urheiluopiston asuntoloita ja asuntoloiden alueita. Asuntolan alueena pidetään oppilaitoksen aluetta, johon kuuluvat oppilaitosrakennukset, asuntolarakennukset ja niiden tontit.

Järjestysäännöt koskevat asuntolassa asuvia ammatillisen koulutuksen opiskelijoita sekä muita asuntolassa majoittuvia siltä osin, kun säännöissä ei erikseen ole mainittu. Asuntolassa asuva opiskelija tai majoittuja vastaa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asumisen sääntöjä.
 

1§ Asuntolassa asuminen ja vierailijat

Asuntolassa saavat asua ainoastaan asumisoikeuden saaneet ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä muut erikseen sovitut majoittujat. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden vapaajaksojen (lomien) ja viikonloppujen asumisesta sovitaan erikseen, kts 11 §.

Muiden kuin asuntolassa asuvien ja majoittuvien henkilöiden oleskelu asuntolassa on sallittua ainoastaan vierailuaikoina tai asuntolan henkilökunnan (asuntolaohjaaja –tai vastaavan) erillisluvalla.

  • Vierailijoiden on noudatettava asumisen järjestyssääntöjä.
  • Vierailut asuntolassa ovat sallittuja klo 16:00 - 21:00 välisenä aikana.
  • Vierailut toisten huoneisiin ovat sallittuja vain huoneessa asuvien luvalla.

Asuntolassa asuvan opiskelijan tai majoittujan on ilmoitettava asuntolan henkilökunnalle, mikäli asuntolaan tulee sinne kuulumattomia henkilöitä, jotka eivät ole asuntolassa asuvien vieraina. Mikäli asuntolaohjaaja tai -vastaava ei ole paikalla, asia ilmoitetaan poliisille.
 

2 § Käyttäytyminen ja toisten kunnioittaminen

Kunnioitamme toisiamme ja erilaisuutta. Emme syrji, emmekä kiusaa henkilökohtaisten ominaisuuksien, sukupuolen, vammaisuuden, kansalaisuuden, etnisen taustan tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella.

Käyttäydymme asiallisesti ja kohteliaasti ja otamme huomioon toisemme. Emme häiritse toisten asumis- ja opiskelurauhaa ja huolehdimme yhdessä yleisestä viihtyvyydestä. Kaikenlainen seksuaalinen häirintä on kielletty. Emme myöskään yllytä tai avusta toista henkilöä kiusaamiseen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään.
 

3 § Ovien lukitus, sisääntuloajat ja kameravalvonta

Asuntolan ulko-ovet lukitaan klo 23.00 ja avataan klo 6.30. Solujen ovet pidetään aina lukittuina.

Alle 18-vuotiaan opiskelijan tai majoittujan on oltava asuntolassa viimeistään klo 22.00. Asuntolaohjaaja tai -vastaava voi antaa luvan opiskelijalle tarvittaessa myöhäisempään asuntolaan tuloon. Asuntolasta poissaoloon tarvitaan alle 18-vuotiaalle opiskelijalle huoltajan lupa.

Asuntola-alueella on tallentava kameravalvonta. Yöaikaan (klo 22.00–6.30 välisenä aikana) asuntolaan sisään saapuneiden henkilöllisyys ja saapumisaika voidaan tarkistaa jälkikäteen kameravalvonnan tallenteista.
 

4 § Asumisrauha ja hiljaisuus

Asuntolassa on hiljaisuus kello 22.00–07.00 välisen ajan. Hiljaisuus koskee myös asuntolan yhteisiä tiloja ja piha-alueita.
 

5 § Omat kalusteet ja sähkölaitteet

Omien kalusteiden ja sähkölaitteiden (esim. viihde-elektroniikka, lisälämmittimet, leivänpaahtimet, ilmankostuttimet) tuominen asuntolaan on sallittu asuntolaohjaajan tai -vastaavan luvalla. Mikäli oman sähkölaitteen käytöstä aiheutuu häiriötä tai meluhaittaa, voidaan laitteen käyttö asuntolassa rajoittaa tai kieltää. Asuntolaohjaaja tai -vastaava voi tarvittaessa ottaa häiriötä tai melua aiheuttaneet laitteet säilytykseen siihen asti, kunnes opiskelija vie ne pois asuntolasta.

 

6 § Turvallisuus ja hyvinvointi

Asuntolat ovat savuttomia ja päihteettömiä. Asuntolaan ei saa tuoda tai siellä säilyttää seuraavia esineitä tai aineita:
  • toisen henkilön vahingoittamiseen tai lamauttamiseen käytettävät välineet ja aineet kuten aseet ja niihin liittyvät panokset, astalot, teräaseet, tainnutin, tainnutussumutteet, räjähdysaineet,
  • tulenarat ja haihtuvat polttoaineet ja liuottimet,
  • lemmikkieläimet,
  • päihteet, huumausaineet ja niiden käyttöön tarkoitetut välineet,
  • alle 18-vuotiaat lisäksi: tupakkatuotteet, nuuskat ja tupakointivälineet, kuten sätkien valmistamiseen käytettävät välineet, sytkärit, tulitikut, sähkötupakat ja niissä käytettävät aineet.

Turvallisuusohjeet löytyvät asuntolan pelastussuunnitelmasta.

Mikäli asuntolaohjaajalla tai -vastaavalla on aihetta epäillä, että asuntolassa asuva ammatillisen koulutuksen opiskelija on päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena, on asuntolaohjaajalla tai -vastaavalla oikeus tarkastaa, onko opiskelija nauttinut päihdyttäviä aineita pyytämällä häntä osallistumaan puhallus- tai huumausainetestauksella.

Mikäli ammatillisen koulutuksen opiskelija kieltäytyy edellä mainitusta testistä, asia käsitellään kurinpitoasiana. Tarvittaessa asuntolaohjaaja soittaa poliisin paikalle.
 

7 § Avotuli, huoneiden seinät, pyykinpesu ja vikojen ilmoittaminen

Avotulen teko sekä kynttilöiden ja suitsukkeiden polttaminen asuntolan sisätiloissa ja sen ulkoalueella on kielletty.

Asuntolan huoneiden seiniin ei saa kiinnittää nauloja, eikä niihin saa porata reikiä.

Pyykkiä saa pestä ainoastaan pesutuvassa ja kuivata pyykinkuivaustilassa. Astioita saa pestä vain keittiötiloissa.

Kiinteistössä havaituista vioista ja vaaran paikoista on ilmoitettava asuntolan henkilökunnalle (asuntolaohjaaja tai -vastaava).
 

8 § Jätehuolto ja kierrättäminen

Asuntolassa syntyvät jätteet on lajiteltava annettujen ohjeiden mukaisesti ja vietävä niille varattuihin jäteastioihin. WC-pönttöön ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, käsipyyhkeitä, laudeliinoja, terveyssiteitä, tamponeja yms., jotka saattavat tukkia ja vaurioittaa niitä.
 

9 § Ajoneuvojen pysäköinti

Ajoneuvojen (autojen, mopojen ja polkupyörien) pysäköinti ja säilytys on sallittu vain niille merkityille tai varatuille paikoille. Ajoneuvoilla ajosta oppilaitoksen alueella ja pysäköinnistä on säädetty tarkemmin oppilaitoksen järjestyssäännöissä.
  

10 § Yhteisten tilojen käyttö ja päivystysvuorot

Asuntolan omaisuutta on käsiteltävä huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta on ilmoitettava viipymättä asuntolan henkilökunnalle (asuntolaohjaajalle tai -vastaavalle). Asuntolassa asuva on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon siten kuin Vahingonkorvauslaissa 412/1974 on säädetty joko yksin tai yhteisvastuullisesti toisten asukkaiden kanssa. Asuntolan huonekaluja ei saa siirtää pois huoneesta eikä yhteisistä tiloista.

Asuntolassa asuvien opiskelijoiden on huolehdittava huoneidensa ja yhteisten tilojen siivouksesta asuntolaohjaajien antamien ohjeiden mukaisesti. Yhteiset tilat pidetään siisteinä ja viihtyisinä. Asuntolassa asuvat opiskelijat toimivat vuorollaan keittiö- ja siivouspäivystäjinä asuntolaohjaajien antamien ohjeiden mukaan.

Mikäli asuntolassa asuva opiskelija ei hoida edellä mainittua siivousvelvollisuuttaan, on hän velvollinen korvaamaan ammattilaisten siivoustyöt omalta vastuualueeltaan.

Päivystysvuorojen hoitamisella opitaan yhteisvastuullisuutta ja sosiaalisten suhteiden hoitamista. Asumisoikeus edellyttää päivystystehtävien hoitamista. Asuntolaohjaajat ja -vastaavat opettavat päivystystehtävien hoidon ja laativat vuorolistat. Opiskelijan velvollisuus on pitää huolta omasta päivystysvuorostaan. Esteen sattuessa opiskelijat voivat sopia vuorojen vaihtamisesta keskenään. Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta toisella paikkakunnalla tai muusta pitkästä poissaolosta on ilmoitettava asuntolaohjaajalle tai asuntolavastaavalle.   

11 § Viikonloppuisin- ja vapaajaksojen aikana asuminen

Asuntolassa on asumisoikeus ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla hänen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisina opiskelupäivinä (arkipäivinä). Muiden majoittujien ja vierailijoiden osalta asumisesta sovitaan erikseen.

Perustellusta syystä ja alaikäisen opiskelijan huoltajan suostumuksella ammatillisen koulutuksen opiskelija voi jäädä asumaan myös viikonlopuksi tai vapaa-jaksojen (lomien) ajaksi. Perusteltu syy viikonloppu- tai vapaajaksojen asumiseen voi olla esim. ajallisesti pitkä kotimatka, jolloin matkustamiseen menisi lähes koko viikonloppu. Viikonloppu- ja vapaajaksojen ajaksi opiskelijalle voidaan myöntää oikeus asuntolassa asumiseen, mikäli opiskelijalla on ko. päiville ajoittuva, opiskelijan HOKS suunniteltu työpaikalla järjestettävä koulutus tai muu tapahtuma tai tilaisuus, johon opiskelija osallistuu osana opiskelua.

Viikonlopun ja vapaajaksojen (lomien) aikana asumisoikeus voidaan evätä sääntörikkomuksen vuoksi. Luvasta asua viikonloppuna on sovittava asuntolaohjaajan tai -vastaavan kanssa viimeistään viikonloppua edeltävänä torstaina klo 20:00 mennessä.   
 

12 § Vakuutukset

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä vastaa ohjatussa ja valvotussa asuntolatoiminnassa olevien opiskelijoiden sekä asuntolakiinteistöjen vakuutuksista.