Lapin koulutuskeskus REDU

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Opiskelija joka on tyytymätön saamaansa osaamisen arviointiin tai arvosanaan, voi ensin pyytää sen tarkastamista (1. vaihe).

Opiskelijalla on myös oikeus korottaa arvosanaa, lue lisää >>

Jos opiskelija on edelleen tyytymätön saamaansa arvioinnin tarkastamispäätökseen, hän tehdä siitä oikaisupyynnön (2. vaihe).

Jos osaamisen arviointi on hylätty, opiskelijalla on oikeus arvioinnin uusimiseen. Opiskelijalla on myös mahdollisuus hakea uusinta-arvointia arvosanan korottamiseksi.

Arvioinnin tarkastaminen (1. vaihe)

Opiskelija voi pyytää arvioinnin tehneiltä opettajilta ja työelämän arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkastamista 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tietää arvioinnin tulokset eli arviointipäätöksen sekä tiedot arviointiperusteiden soveltamisesta hänen suoritukseensa. Arvioinnin tarkastamista haetaan liitteenä olevalla tarkastuspyyntö -lomakkeella

Arvioinnin tehneen opettajan ja työelämän arvioijan on tehtävä päätös arvioinnin tarkastamisesta viivytyksettä. Arvioinnin tarkastamisen päätös ja mahdollisesti korjattu arviointi kirjataan opiskelijahallintojärjestelmään.
 

Arvioinnin oikaisu (2. vaihe)

Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon arvoinnin tarkastamispäätöksestä. Arvioninin oikaisua ei voi hakea suoraan, vaan vasta kun opiskelija on saanut arvioinnin tarkastamispäätöksen.

Tutkintokoulutuksen opiskelija
(perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto)

Mikäli tutkintokoulutuksen opiskelija on edelleen tyytymätön arvioinnin tarkastamiseen tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua ko päätökseen.

Työelmätoimikuntien yhteystiedot löydät Opetushallituksen sivulta >>

VALMA- ja TELMA -opiskelija

Mikäli valmentavien (VALMA- ja TELMA-) koulutuksien opiskelija on edelleen tyytymätön arvioinnin tarkastamiseen, hän voi hakea arviointiin haetaan oikaisua rehtorilta liitteenä olevalla lomakkeella.