Lapin koulutuskeskus REDU

Osaamisen osoittaminen, näytöt ja osaamisen arviointi

Osaamisen osoittaminen näytöllä

Ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaidon ja osaamisen osoitat tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa eli näytöllä.

Näyttö voi muodostua yhdestä tai useammasta työtehtävästä yhdellä tai useammalla työpaikalla. Perustellusta syystä näyttö tai osa siitä voidaan toteuttaa myös oppilaitoksessa.

Näyttö järjestetään työpaikalla yleensä työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Niissä erityistapauksissa, jotka on lueteltu liitteenä olevassa REDUn osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa, voidaan näyttö järjestää myös oppilaitoksessa.

Muu osaamisen osoittaminen

Yhteisten tutkinnon osien (YTO) osa-alueiden sekä valmentavien koulutuksien osien osaamista osoitteitaan myös muulla osoittamistavoilla, kuin näytöillä. Näistä muista osaamisen osoittamistavoista on päätetty ko. YTO:n osa-alueiden ja valmentavien koulutuksien osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa.

Osaamisen arvionti

Näytössä osoitetun ammatillisen tutkinnon osan osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnon osittain koulutuskeskuksen nimeämät kaksi arvioijaa. Toinen arvioijista on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa.

YTO:n osa-alueiden sekä valmentavien koulutuksien osien osaamisen arvioinnista päättää toteutuksesta vastaava opettaja.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista
Osaamisen arvioinnissa vertaillaan osoittamaasi osaamista tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Nämä kriteerit ovat Opetushallituksen päättämiä valtakunnallisia kriteereitä eli samat kaikissa oppilaitoksissa. Tutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta: https://eperusteet.opintopolku.fi

Arvosana-asteikot

Perustutkinnoissa osaaminen arvioidaan 5- portaisella arvosana-asteikolla. 

T1 - T2 = tyydyttävä
H3 - H4 = hyvä
K5 = kiitettävä

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavissa koulutuksissa osaaminen arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi.

Se mitä osaamista vaaditaan ko. arvosanan saamiseksi, on määrätty suoritettavana olevan tutkinnon ja sen osan perusteiden arviointikriteereissä. Tutkinon perusteet on määrännyt Opetushallitus ja ne löytyvät osoitteesta: https://eperusteet.opintopolku.fi

Ennen 1.1.2018 aloittaneilla perustutkinto-opiskelijoilla on käytössä 3-portainen arviointiasteikko, elleivät he ole siirtyneet suorittamaan tutkintoa loppuun 1.1.2028 jäölkeen uudistuneiden tutkinnon perusteiden mukaisesti.

T1 = tyydyttävä
H2 = hyvä
K3 = kiitettävä

Lisätietoa liitteenä olevassa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa.

Arviointipäätös

Näytössä tai muussa osaamisen osoittamisessa osoitetun osaamisen arviointi kirjataan liitteenä olevalle arviointipäätöslomakkeelle. Lomakkeesta on oma versiot ammatillisiin tutkinnon osiin ja oma yhteisten tutkinnon osien (YTO) osa-alueille ja valmentavien koulutuksien osille. YTO:ssa on käytössä lomakkeesta myös listaversio, jolla voi tehdä kaikille toteutuksen opiskelijoille yhdellä kertaa päätöksen.

Arviointipäätöksen allekirjoittavat arviointiin osallistuvat arvioijat eli opettaja ja työpaikan edustaja tai muu koulutuksen järjestäjän nimeämä arvioija.

Näytön yhteydessä samalla osoitetaan myös yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamista, täytetään samalla myös erillinen YTO-osan lomake.

Kun arviointipäätös on tehty, se esitetään opiskelijalle, joka kuittaa lomakkeeseen allekirjoituksellaan nähneensä sen. YTO-listapäätöstä osalta ei pyydetä opiskelijolta allekirjoitusta, vaan opettaja kirjaa tiedot viikon sisällä Studentaan. Tästä alkaa se 14 päivän aika, jona opiskelija voi hakea siihen muutosta eli arvioinnin tarkastamista. Opiskelija saa kopion päätöksestä niin halutessaan.

Arviointipäätöksen tehnyt opettaja kirjaa arviointitiedot StudentaPlus:aan viimeistään 2 viikon sisällä näytöstä. Jos kysesssä on YTO:n lista-arviointipäätös, tiedot on kirjattava Studentaan viikon kuluessa päätöksestä.