Lapin koulutuskeskus REDU

Välinehuoltoalan perustutkinto

Uusi perustutkinto

REDU on saanut joulukuussa 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvan järjestää Välinehuoltoalan perustutkinto -koulutusta 1.1.2021 alkaen. Tiedotamme koulutuksen alkamisesta ja hakeutumisesta erikseen lähiaikoina.
 

välinehuoltaja

Välinehuoltaja osaa suunnitella työtään ja toimia välinehuoltoprosessin eri vaiheissa laatutyön ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Välinehuoltaja osaa käyttää turvallisesti työhönsä liittyviä koneita ja laitteita sekä ylläpitää niiden toimintakuntoa. Välinehuoltaja osaa hyödyntää työssään kielitaitoaan, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä digitaalisia toimintatapoja ja työympäristön mahdollistamaa automaatiota. Hän osaa tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä toimia asiakaspalvelussa. Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut tuntee yritystoiminnan perusteita ja osaa edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta. Välinehuoltaja osaa kehittää ja tuotteistaa erilaisia työhönsä liittyviä palvelukonsepteja. Aseptinen toiminta, hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin on työympäristöstä riippumatta keskeistä välinehuoltajan osaamista. Välineiden tarkistaminen, puhdistaminen, desinfiointi, sterilointi, pakkaaminen, säilyttäminen, varastointi ja kuljettaminen muodostavat välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön. Välinehuoltaja tuntee huollettavat välineet nimiltään, ominaisuuksistaan, erityismerkinnöiltään ja huoltotavoiltaan. Hän osaa käsitellä välineitä oikein ja turvallisesti.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut välinehuoltaja osaa noudattaa työssään välinehuoltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja. Hän tuntee työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja -ohjeet ja noudattaa toiminnassaan ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä. Hän työskentelee ergonomisesti ja edistää omalta osaltaan työhyvinvointia.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut arvostaa ja kehittää omaa työtään ja ammattialaansa. Hänellä on realistinen käsitys osaamisestaan. Hän kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hän arvioi työtään, asettaa itselleen oppimisen tavoitteita sekä hyödyntää ammatillista täydennyskoulutusta. Hänellä on edellytykset hakeutua jatko-opintoihin.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut välinehuoltaja voi toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa. Hän voi työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopiayksiköissä, laboratorioissa, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla, poliklinikoilla, lääkehuollossa ja suun terveydenhuollon yksiköissä. Välinehuoltaja voi työskennellä myös lääke- ja kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa sekä muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläinlääkäriasemien, pieneläinsairaaloiden ja koe-eläinlaitosten välinehuolloissa. Toimintaympäristöt voivat olla teknologialtaan erilaisia. Välineiden huoltotoiminta on joko keskitetty alueellisiin, pitkälle automatisoituihin välinehuoltokeskuksiin tai pienempiin välinehuoltokeskuksiin.

Tutkinnon perusteet >>

lähihoitaja_tyttö_web.jpg

 HAE JATKUVASSA HAUSSA.png OPPISOPIMUS.png