Lapin koulutuskeskus REDU

Metsäalan ammattitutkinto

Metsäalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti metsäalaan liittyvissä työtehtävissä osana metsäalan toimintaketjua. Hän hallitsee työnsä ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset ja osaa toimia laatuvaatimusten mukaisesti.

  • Bioenergian osaamisalan suorittanut hallitsee bioraaka-aineen jalostamiseen, tuotantolaitoksen ylläpitoon ja huoltoon sekä bioraaka-aineen käsittelyyn ja varastointiin liittyvät työvaiheet. Lisäksi hän hallitsee turvetuotannon työprosesseja sekä käytettävien koneiden huoltoon ja korjaukseen liittyviä työvaiheita suorittamansa tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.
     
  • Metsäkoneasennuksen osaamisalan suorittanut hallitsee loogisen ja analyyttisen vianetsinnän. Hän osaa koekäyttää ja testata koneita sekä tehdä huolto-, kunnossapito- ja korjaustöitä asiakaslähtöisesti erilaisissa olosuhteissa. Lisäksi hän osaa tehdä metsäkoneiden hydrauliikkaan, ajovoimasiirtoon, tieto- ja ohjausjärjestelmiin, moottoreihin sekä metallitöihin liittyviä tehtäviä suorittamansa tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.
     
  • Metsäkoneenkuljettajan osaamisalan suorittanut hallitsee hakkuukoneella, kuormatraktorilla tai metsänparannuskoneella työskentelyyn liittyvät työvaiheet ja hyödyntää monipuolisesti koneen tietojärjestelmiä. Hän osaa kuljettaa, siirtää ja käsitellä käytössään olevia metsäkoneita huolehtien ympäristönäkökohdista ja turvallisuustekijöistä erilaisissa olosuhteissa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
     
  • Metsätalouden osaamisalan suorittanut osaa hoitaa monipuolisesti talousmetsiä. Osaamisalan suorittanut hallitsee metsälain, metsänhoitosuositusten ja metsien sertifioinnin periaatteet siten, että kykenee soveltamaan osaamistaan työssään. Metsätalousyrittäjä osaa hoitaa talousmetsiä ja tehdä puukauppaa yrittäjänä. Metsäpalveluyrittäjä osaa suunnitella, kehittää ja tuottaa metsäpalveluita kustannustietoisesti ja asiakaslähtöisesti. Metsuri osaa tehdä metsänhoito ja -uudistamistöitä sekä valmistaa puutavaraa manuaalisesti yrittäjämäisellä työotteella.

 

Tehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Metsäalan ammattitutkinnon suorittanut toimii metsätalousalalla yrittäjänä tai osaamisalansa mukaisissa työtehtävissä.

Bioenergian osaamisalalla tutkinnon suorittanut toimii bioenergian jalostuksen, biokaasun tuotannon, energiapuun hakettamisen ja murskaamisen tai turvetuotannon tehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös bioenergia-alan yrittäjänä.

Metsäkoneasennuksen osaamisalan suorittanut toimii metsäkonealan huolto- ja korjaustehtävät korjaamoilla tai liikkuvana huoltoasentajana. Hän voi toimia monipuolisesti liikkuvan kaluston huolto- ja korjaustehtävissä.

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan tutkinnon suorittanut toimii hakkuukoneen, kuormatraktorin tai metsänparannuskoneen kuljettajana. Hakkuukoneenkuljettaja toimii erityyppisissä koneellisen puunkorjuun tehtävissä. Kuormatraktorin kuljettaja toimii käsitellyn metsän lähikuljetustehtävissä. Metsänparannuskoneen kuljettaja toimii koneellisissa metsänparannustehtävissä, ojitusten sekä metsäautoteiden rakennus- ja kunnostustehtävissä.

Metsätalouden osaamisalalla tutkinnon suorittanut toimii metsätalousyrittäjänä, metsäpalveluyrittäjänä tai metsurina. Metsätalousyrittäjä toimii metsän myynti- ja ostotehtävissä sekä metsänkäsittelyn eri vaiheiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Metsäpalveluyrittäjä tarjoaa metsänkäsittelyyn ja -hoitoon liittyviä palveluita. Metsuri tekee puunkorjuuseen ja metsänhoitoon liittyviä tehtäviä.

Lisätietoa ja hakeutuminen