Opiskelijan opas: Palaute kehittymisestä ja osaamisen arviointi

Ammatillisessa koulutuksessa saat palautetta osaamisesi kehittymisestä ja osaamisesti arvioidaan.

 
Oppimisen arviointi
 - Palaute osaamisen kehittymisestä

Oppimisen arviointi muuttuu 1.1.2018 alkaen palautteeksi osaamisen kehittymisestä.

Palaute tukee oppimistasi ja ammattitaidon kehittymistäsi, siinä ei käytetä arvosanoja.

 
Osaamisen arviointi

Osaamisen arvoinnissa arvoidaan sitä, miten hyvin osaat. Siinä verrataan osaamistasi tutkinnon perusteissa määrätyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin (kriteereihin). Osaamisen arvoinnissa käytetään arvosanoja.

Perustutkinnoissa osaamisesi arvioidaan asteikolla:

1 = tyydyttävä
2 = hyvä
3 = kiitettävä

Huom! 1.1.2018 jälkeen aloittavilla uusilla opiskelijolla arvointiasteikko muuttuu 5-portaiseksi.
 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaamisesi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Lisätietoa oppimisen ja osaamisen arvoinnista redu.fi/arviointi -sivulta alkaen.

 
Tutkintotodistus

Kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat ja niihin sisältyvät ammattiosaamisen näytöt, saat tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus sisältää päättö- ja näyttötodistuksen.

 
Arvioinnin oikaisu ja arvosanan korottaminen

Sinulla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta osaamisesi arviointiin. Mikäli arvosana on mielestäsi annettu virheellisin perustein, voit hakea siihen muutosta oikaisumenettelyllä. Oikaisua voit pyytää suullisesti ja kirjallisesti arvioinnin suorittaneelta opettajalta, muulta arviointipäätöksen tehneeltä henkilöltä tai rehtorilta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tietoosi arvosanan ja arviointiperusteet. Mikäli olet tyytymätön ratkaisuun vielä tämänkin jälkeen, voit pyytää oikaisua Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen näyttötoimikunnan koordinaatioryhmältä. Arvoinnin oikaisupyynnössä voit käyttää redu.fi/lomakkeet -sivulta löytyvää lomaketta.

Jos osaamisesi arviointi on hylätty, voit osoittaa osaamisesi uudelleen. Uusia voit vain tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen sekä yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden ja tutkinnon osien arvosanoja opetussuunnitelman arviointisuunnitelman mukaisesti.

Mikäli haluat korottaa saamiasi arvosanoja, korottaa voit vain tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen sekä yhteisten tutkinnon osien arvosanoja. Uusinnat ja korotukset sovit tutkinnon osan vastuuopettajan kanssa.