Arvioinnin oikaisu ja arvosanan korottaminen 31.12.2017 saakka

Sinulla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta osaamisesi arviointiin. Mikäli arvosana on mielestäsi annettu virheellisin perustein, voit hakea siihen muutosta oikaisumenettelyllä.

Arvioinnin oikaisua ja arvosanan korottamista voit hakea vain osaamisen arvioinnista.
 

Ammatillinen peruskoulutus, arvioinnin oikaisu ja arvosanan korottaminen

Ammatillisessa peruskoulutuksessa oikaisua voit pyytää suullisesti ja kirjallisesti arviointipäätöksen tehneeltä opettajalta tai rehtorilta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tietoosi arvosanan ja arviointiperusteet. Mikäli olet tyytymätön ratkaisuun vielä tämänkin jälkeen, voit pyytää oikaisua Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen näyttötoimikunnan koordinaatioryhmältä.

Jos osaamisesi arviointi on hylätty, voit osoittaa osaamisesi uudelleen. Uusia voit vain tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen sekä yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden ja tutkinnon osien arvosanoja opetussuunnitelman arviointisuunnitelman mukaisesti.

Mikäli haluat korottaa saamiasi arvosanoja, korottaa voit vain tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen sekä yhteisten tutkinnon osien arvosanoja. Uusinnat ja korotukset sovit tutkinnon osan vastuuopettajan kanssa.

 

Näyttötutkinnot - tutkintosuorituksen uusinta ja arvosanan korottaminen

Koska näyttötutkinnon suorittaminen hyväksytään tutkinnon osa kerrallaan, tarkoittaa tutkintosuoritusten uusinta, että koko tutkinnon osa on hylätty ja se suoritetaan uudelleen kokonaisuudessaan. Tutkinnon suorittaja voi halutessaan korottaa saamaansa ammatillisen perustutkinnon arvosanaa (asteikolla 1–3), ja hän voi tulla uuteen  tutkintotilaisuuteen.

Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa sovitaan, miten ja milloin tutkinnon suorittaja mahdollisesti uusii tutkintosuorituksensa. Tässä yhteydessä on pohdittava myös sitä, tarvitseeko tutkinnon suorittajan hankkia lisää ammattitaitoa ennen tutkintosuorituksen uusimista. Uuden tutkintotilaisuuden järjestäminen työpaikalla tai työssäoppimispaikalla edellyttää myös työpaikan resurssien ja arvioijien käyttöä, mistä on sovittava työpaikan edustajien kanssa.
 

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu 1.1.2018 alkaen

Opiskelija joka on tyytymätön saamaansa osaamisen arvointiin tai arvosanaan, voi pyytää sen tarkastamista ja oikaisua.

Jos osaamisen arvointi on hylätty, opiskelijalla on oikeus arvioinnin uusimiseen. Opiskelijalla on myös mahdollisuus hakea uusinta-arvointia arvosanan korottamiseksi.

Arvioinnin tarkastaminen

Opiskelija voi pyytää arvoinnin tehneiltä opettajilta ja työelämän arvioijilta kirjallisesti arvoinnin tarkastamista 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tietää arvoinnin tulokset sekä tiedot arviointiperusteiden soveltamisesta hänen suoritukseensa. Käytännössä tämä 14 päivän aikaraja alkaa siitä, kun arvoinnin tiedot on kirjattu opiskelijahallintojärjestelmään.

Arvoinnin tehneen opettajan ja työelämän arvoijan on tehtävä päätös arvioinnin tarkastamisesta viivytyksettä. Arvionnin tarkastamisen päätös ja mahdollisesti korjattu arvointi kirjataan opiskelijahallintojärjestelmään.
 

Arvioinnin oikaisu

Mikäli opiskelija on edelleen tyytymätön arvioinnin tarkastamiseen tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua ko päätökseen. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon arvoinnin tarkastamispäätöksestä.