Näytöt eli osaamisen osoittaminen ja arvionti

Osaamisen osoittaminen 31.12.2017 saakka:

Ammatillisessa peruskoulutuksessa - ammattiosaamisen näytöt

Ammatillisessa peruskoulutuksessa osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. Näytöissä osoitat ammattitaitosi tekemällä työtehtäviä käytännön työtilanteissa. Näytön arviointia täydennetään tarvittaessa muulla arvioinnilla niin, että saadaan riittävän luotettavaa arviointitietoa ammattiosaamisestasi. Kaikkien ammatillisten tutkinnon osien keskeinen osaaminen näytetään työtä tekemällä. Saat näytöistä erillisen todistuksen osana tutkintotodistusta opiskelun päättyessä. Näytöt sijoittuvat koko opiskeluajallesi ja ne järjestetään yhteistyössä työelämän kanssa pääosin työssäoppimisjaksojen yhteydessä.
 

Näyttötutkinnoissa - tutkintotilaisuudet

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa eli tutkintotilaisuudessa. Tutkintosuoritus voi olla tiettynä ajankohtana tapahtuva tai prosessinomainen, pidemmälle aikavälille ajoittuva suoritus. Ammattitaitoa arvioivat työnantajan, työntekijän sekä oppilaitoksen edustajat. Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan. Tutkinnon osan suorittamisen jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tutkinnon suorittaja ja arvioijat. Arvioijat esittävät tutkintotoimikunnalle suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä, perustutkinnoissa arvosanaa 1-3. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta.

 

Osaamisen osoittaminen 1.1.2018 alkaen

Ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa eli näytöllä. Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin.

Näytössä osoitetun osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnon osittain koulutuskeskuksen nimeämät kaksi arvioijaa. Toinen arvioijista on opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa.

 

Osaamisen arviointi

Osaamistasi arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja kriteerien perusteella. Arvioinnin perusteella saat tutkinnon osista arvosanat.

Perustutkinnoissa osaamisesi arvioidaan asteikolla:
 
1 = tyydyttävä
2 = hyvä
3 = kiitettävä

Perustutkintojen arviointi-asteikko muuttuu 1.1.2018 jälkeen tutkinnon tai koulutuksen aloittavien osalta. Käyttöön tulee 5-portainen arviointiasteikko.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty / hylätty.