Erityisopetus 31.12.2017 saakka

Erityisopetus muuttuu erityiseksi tueksi 1.1.2018 alkaen uuden ammatillisen koulutuksen lain voimaan tullessa.

Erityisopetusta tarvitseva opiskelija voi omien kykyjensä ja taitojensa mukaan opiskella ammatillisessa perus- tai aikuiskoulutuksessa.

Erityisopetuksessa opiskelu mukautetaan. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppiminen suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti opiskelijan erityistarpeen perusteella. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan yksilölliset tavoitteet ja tarvittavat tukipalvelut. 

Tutkinnon ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden mukauttaminen:

  • Ammatillisessa peruskoulutuksessa voidaan myös mukauttaa tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita. 
  • Aikuisten näyttötutkinnossa ammattitaitovaatimuksia ei voi mukauttaa.
     

Eri alojen soveltuvuus erityisopiskelijalle ja mahdollisuus opiskella ammattiin vaihtelee tutkinnoittain. Joillakin ammattialoilla voi olla erityisvaatimuksia esimerkiksi terveydentilaan liittyen. Nämä erityisvaatimukset on selvitettävä ennen alalle hakeutumista.
 

Hakeutuminen erityisopetukseen

Ammatilliseen peruskoulutukseen yleisenä pääsyvaatimuksena on peruskoulun tai lukion oppimäärä. Koulutuksen hakeudutaan yhteishaussa. Yksilöllisen peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskellut opiskelija voi lisäksi täyttää joustavan valinnan hakulomakkeen. Joustavan valinnan perusteella voidaan ottaa opiskelijaksi enintään 30% hakijoista valintapistemääristä riippumatta.

Aikuiskoulutukseen hakeutumisesta saa lisätietoa hakeutuminen -sivulla. Hakeutumisvaiheen aikana selvitetään mahdollinen erityisopetuksen tarve.

 

Erityinen tuki 1.1.2018 alkaen

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 531/2017:

64 § Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.